Kategorie usług
 
Menu

Szybki Angielski 1.1 w Pracy Metodą Colina Rose (grupa 2-3 osoby)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/10768/475170
Cena netto 3 499,00 zł Cena brutto 3 499,00 zł
Cena netto za godzinę 52,22 zł Cena brutto za godzinę 52,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 67
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-28 Termin zakończenia usługi 2020-04-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-28
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Angelika Giżowska Telefon 517 210 260
E-mail angielski@euroengram.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest wypracowanie podstawowych umiejętności posługiwania się specjalistyczną terminologią biznesową w języku angielskim. Zajęcia poświęcone będą opanowaniu umiejętności stosowania terminologii specjalistycznej, dotyczącej różnych dziedzin gospodarki. Podczas kursu Szybki Angielski SA1.1 w Pracy (poziom B1 wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy) kursanci poznają zwroty i wyrażenia na średnim poziomie zaawansowania niezbędne w komunikacji i w korespondencji w języku angielskim w różnych sytuacjach zawodowych w warunkach pracy biurowej. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego w mowie i w piśmie oraz rozumienie typowych zwrotów biznesowych charakterystycznych dla pracy biurowej w firmie polskojęzycznej obsługującej klientów zagranicznych oraz w firmie o kapitale zagranicznym. Cele szczegółowe: wprowadzenie, utrwalenie i praktyczne zastosowanie średniozaawansowanych zwrotów niezbędnych w komunikacji językowej w następujących sytuacjach związanych z pracą: powitania gości zagranicznych, przedstawianie działów firmy, opisywanie obowiązków pracowniczych, sprzedaż bezpośrednia i marketing, prezentowanie oferty firmy i produktów oferowanych przez firmę, podróże służbowe, rozmowa o pracę i negocjowanie warunków zatrudnienia. Kursanci zapoznają się z technikami pisania korespondencji biurowej, prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami, reagowania na zapytania oraz udzielania odpowiedzi w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanym. Na każdych zajęciach kursanci pracują w parach lub w mniejszych grupach w celu rozwijania umiejętności mówienia. Celem kursu jest również rozwijanie średnio zaawansowanych zasobów leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności rozumienia języka angielskiego na poziomie A2-B1. Uczestnicy w oparciu o nabytą wiedzę językową rozmawiają na temat swojej pracy, stanowiska, obowiązków, zawodu, doświadczenia zawodowego, warunków zatrudnienia, potrafią przedstawić siebie i innych, wyrazić częstotliwość wykonywania czynności i obowiązków zawodowych, nazwać różne typy firm i poszczególnych działów w danej firmie, opisywać produkty i usługi oferowane w danych firmach. Kursanci rozróżniają i korzystają z konstrukcji gramatycznych stosowanych do opisu czynności wykonywanych w danej chwili i czynności rutynowych, potrafią opisać w prosty sposób proces produkcji, poprawnie stosować rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, opowiadać o procesie sprzedaży i specyfice wprowadzania produktu na rynek. Uczestnicy potrafią przeprowadzić krótką rozmowę telefoniczną, napisać email, opisać główne cechy skutecznego marketingu, podać przykłady różnych form działań marketingowych, zorganizować i poprowadzić proste spotkanie biznesowe (umówić się, przełożyć lub odwołać) oraz dyskutować na proste tematy z życia prywatnego i zawodowego z zastosowaniem techniki small talk. W czasie trwania kursu poszerzamy zakres słownictwa związany z pracą, przebiegiem kariery zawodowej, typowymi zagadnieniami biznesowymi, dokonaniem rezerwacji w hotelu, wypełnieniem poprawnie formularz w języku angielskim, podróżą służbową oraz zastosowaniem wybranych urządzeń biurowych. Po zakończeniu kursu uczestnicy analizują różne rodzaje wykresów, dokumentów bankowych i przeprowadzają analizę SWOT wybranego produktu. Potrafią zaplanować strategię biznesową firmy oraz rozmawiać na tematy związane z inwestowaniem, finansami firmowymi, kosztami firmowymi, zmianami na rynku pracy w przyszłości, poprawnie konstruować pytania w czasie przeszłym oraz przeprowadzić prostą rozmowę rekrutacyjną z kandydatem ubiegającym się o pracę. Uczestnicy potrafią wymienić cechy dobrego pracownika, managera, zasady obowiązujące w pracy w dziale obsługi klienta oraz opisywać przykłady firm, które osiągnęły największy sukces na rynku. Uczestnicy rozmawiają na temat dobrych praktyk biznesowych, o swoich sukcesach zawodowych oraz nabywają wiedzę dotyczącą poprawnego użycia podstawowych czasów (4 czasy) i konstrukcji gramatycznych, które będą umieli zastosować m. in do mówienia o sobie, swojej pracy i wykonywanym zawodzie, czynnościach powtarzalnych w ich życiu, rutynowych przyzwyczajeniach, uczuciach, stanach i preferencjach, planach na przyszłość związanych z weekendem i wakacjami, a także opowiadaniem o najważniejszych wydarzeniach i sytuacjach ze swojej przeszłości. Po ukończeniu kursu językowego osoba ucząca się: WIEDZA: zdobywa merytoryczną wiedzę w zakresie angielskiego języka biznesu i komunikacji międzynarodowej; przyswaja zasady poprawnego posługiwania się tym językiem. Opanowuje materiał leksykalno-gramatyczny, poprawnie dobiera formy gramatyczne, stosuje właściwą leksykę specjalistyczną. Uczestnicy potrafią zastosować w sposób praktyczny konkretną terminologię techniczną i biznesową. UMIEJĘTNOŚCI: Kursanci potrafią posługiwać się podstawową terminologią z zakresu angielskiego języka biznesu, czyli dyskursem obowiązującym w biznesie. Uczestnicy w oparciu o nabytą wiedzę językową rozmawiają na temat swojej pracy, stanowiska, obowiązków, zawodu, doświadczania zawodowego, warunków zatrudnienia, potrafią przedstawić siebie i innych, wyrazić częstotliwość wykonywania czynności i obowiązków zawodowych, nazwać różne typy firm i poszczególnych działów w danej firmie, opisywać produkty i usługi oferowane w danych firmach. Uczestnicy potrafią tworzyć podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych w specjalistycznym języku angielskim związanym z działalnością gospodarczą. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Wraz ze wzrostem wiedzy i umiejętności językowych, osoby kończące kurs nabywają umiejętności komunikacji w języku angielskim w środowisku pracy. Uczestnicy potrafią nawiązywać i podtrzymywać relacje biznesowe, uzyskiwać i udzielać kluczowych informacji przez telefon, rozpoznać metody wywierania wpływu wykorzystywane w reklamach sprzedażowych. Dzięki nabytej wiedzy i opanowanym umiejętnościom, osoby kończące kurs będą umiały pokazać postawę asertywną w wybranych sytuacjach związanych z pracą, zaproponować rozwiązania dotyczące bieżących problemów firmowych, zarządzać małymi projektami biznesowymi, łagodzić spory w sytuacji konfliktowej z klientem oraz uprzejmie reagować na skargi i zażalenia w kontaktach z klientami. Uczestnicy kursu potrafią efektywnie komunikować się z zespołem, radzić sobie w sytuacji konfliktowej oraz wydawać i egzekwować polecenia wydawane pracownikom.
Drukuj do PDF