Kategorie usług
 
Menu

Język angielski zajęcia indywidualne poziom A1


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/16/6133/473189
Cena netto 10 225,00 zł Cena brutto 10 225,00 zł
Cena netto za godzinę 89,69 zł Cena brutto za godzinę 89,69
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 114
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-18 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-30
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz osiąga następujące umiejętności: Mówienie – słuchacz potrafi podejmować różne role w procesie komunikacji używając odpowiedniego języka, formułować kilkuzdaniową wypowiedź na temat życia codziennego, stosować środki językowe do wyrażenia intencji, uczuć i emocji związanych z życiem codziennym, stosować poprawnie struktury leksykalno–gramatyczne oraz właściwą wymowę tak aby wypowiedź była zrozumiała, potrafi wyrazić prośbę, polecenie, podziękowanie itp., potrafi opisać osobę, przedmiot, miejsce, zjawisko, czynność, potrafi zrelacjonować wydarzenie. Słuchanie - słuchacz potrafi wybrać i zrozumieć określone informacje z tekstu, który nie jest dla niego w pełni zrozumiały, zrozumieć autentyczny materiał w stopniu, który pozwoli mu na określenie głównej myśli tekstu, wyselekcjonowanie określonej informacji. Czytanie – słuchacz potrafi określić główną myśl tekstu czytanego, wyszukać określone informacje w tekście. Pisanie - słuchacz potrafi wypełnić prosty formularz, napisać krótki tekst użytkowy (ogłoszenie, notatka, mail, pocztówka) stosując odpowiednie środki stylistyczno– gramatyczne.  Słuchacz w trakcie szkolenia nabywa następujące umiejętności: - nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat, pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień - rozpoczynanie i kończenie rozmowy, proponowanie i przyjmowanie sugestii, stosowanie form grzecznościowych - wyrażanie swoich poglądów, opinii i uczuć - opisywanie przedmiotów, miejsc i ludzi, czynności - wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów - opowiadanie o wydarzeniach dania codziennego - opisywanie faktów z przeszłości. Słuchacz poznaje również kulturę krajów angielskojęzycznych. Wiedza: Zakres gramatyczny: - czasownik to be – zdania twierdzące, przeczące i pytające; zaimki osobowe, dzierżawcze i wskazujące; dni tygodnia, liczby 0-20, tryb rozkazujący, Let’s…, C/an you…?/Can I…?Would you like…?; przedimek a/an/the, liczba mnoga rzeczowników, czas Present Simple, zwroty czasownikowe, słówka pytające, łączniki and, but i or; Whose…?, Possessive ‘s, czas Present Continuous, przysłówki i zwroty określające częstotliwość, przyimki określające czas i miejsce, zaimki dopełnieniowe, like + verb+ ing, liczebniki porządkowe; czasowniki: like, love, don’t mind, hate; daty, czas Past Simple, There is/there are. Zakres leksykalny: - zwroty związane z przedstawianiem się, nazwy państw i narodowości, nazwy miejsc w hotelu, nazwy przedmiotów znajdujących się w pokoju, nazwy przedmiotów znajdujących się na biurku, nazwy kolorów, zwroty związane z wyrażaniem sugestii, nazwy zawodów, rodzina, przedmioty codziennego użytku, czasowniki określające czynności codzienne, przymiotniki określające uczucia i samopoczucie, hobby, pogoda, słownictwo związane z atrakcjami turystycznymi, wakacje, ubrania, zwroty związane z telefonowaniem, nazwy miesięcy, muzyka, zwroty związane z pokazywaniem komuś drogi, dom, pomieszczenia i przedmioty w domu. Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to: - świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, - umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, - świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym działanie w zespole), - umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy, - świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i przekonania innych ludzi,
Drukuj do PDF