Kategorie usług
 
Menu

Język francuski zajęcia indywidualne poziom A2, egzamin TFI™ + podręcznik - poddziałanie 3.2.2


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/09/6133/469950
Cena netto 11 500,00 zł Cena brutto 11 500,00 zł
Cena netto za godzinę 87,12 zł Cena brutto za godzinę 87,12
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 132
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-25 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-30
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się międzynarodowym egzaminem TFI™. Na zakończenie kursu zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
English Colours Group Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ETS Global BV Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A2, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz osiąga następujące umiejętności: Mówienie – słuchacz potrafi podejmować różne role w procesie komunikacji używając odpowiedniego języka, formułować kilkuzdaniową wypowiedź na temat życia codziennego, stosować środki językowe do wyrażenia intencji, uczuć i emocji związanych z życiem codziennym, stosować poprawnie struktury leksykalno – gramatyczne oraz właściwą wymowę tak aby wypowiedź była zrozumiała, potrafi wyrazić prośbę, polecenie, podziękowanie itp., potrafi opisać osobę, przedmiot, miejsce, zjawisko, czynność, potrafi zrelacjonować wydarzenie. Słuchanie - słuchacz potrafi wybrać i zrozumieć określone informacje z tekstu, który nie jest dla niego w pełni zrozumiały, zrozumieć autentyczny materiał np.: wywiad, reklamę, ogłoszenie, dialog itp. w stopniu który pozwoli mu na określenie głównej myśli tekstu, wyselekcjonowanie określonej informacji, określenie intencji autora, funkcji lub / i rodzaju tekstu. Czytanie – słuchacz potrafi określić główną myśl tekstu czytanego, wyszukać określone informacje w różnego rodzaju tekstach np.: ogłoszenie, menu, list, prosty tekst narracyjny. Pisanie - słuchacz potrafi wypełniać formularz, napisać krótki tekst użytkowy (ogłoszenie, notatka, list nieformalny, mail, pocztówka) stosując odpowiednie środki stylistyczno– gramatyczne. Słuchacz w trakcie szkolenia nabywa dodatkowo następujące umiejętności: wymienia informacje na temat siebie, swojej rodziny, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zainteresowań etc. charakteryzuje różne osoby i wyraża opinie na ich temat opisuje czynności wykonywane w danej chwili opisuje obrazy i ilustracje korzysta z definicji podanych w słowniku tworzy definicje wyrazów pisze list elektroniczny wymienia informacje na temat minionych wakacji opisuje czynności wykonywane w określonym momencie w przeszłości opisuje wydarzenia z przeszłości, używając zdań złożonych opisuje fotografie wypowiada się na temat zaplanowanych czynności formułuje opinie na temat wydarzeń w przyszłości wyraża obietnice, decyzje, propozycje odpowiada na różnorodne pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości, obecnie oraz planów na przyszłość, posługując się czasami teraźniejszymi, przyszłymi i przeszłymi zamawia dania w restauracji pisze list nieformalny wyraża opinie na temat kupowania ubrań dokonuje porównań, posługując się stopniem wyższym przymiotników opisuje miejsca pyta o drogę i udziela informacji wypowiada się na temat czynności, wydarzeń uzależnionych od różnych warunków wypowiada opinie na temat hipotetycznych wydarzeń wyraża przypuszczenia formułuje problemy i udziela rad pisze nieformalny list internetowy do kolegi prowadzi rozmowę, używając wyrażeń stosowanych przy opisywaniu dolegliwości i kupowaniu lekarstw opowiada o wydarzeniach z przeszłości prowadzi rozmowę przy zakupie biletu, planowaniu wycieczki Wiedza: Zakres gramatyczny: czas teraźniejszy progresywny - konstrukcja "etre en train de" + bezokolicznik czas passe recent, futur proche tryb rozkazujący, tryb przypuszczający, tryb warunkowy czas subjonctif present czasowników nieregularnych zaimki wskazujące, zaimki dzierzawcze, zaimki nieokreślone strona bierna zaimki osobowe "en" i "y" nominalizacja - tworzenie rzeczowników od czasowników imiesłowy: le participe present, le participe passe, gerondif zaimki wskazujące bezosobowe: ce (c'), cela, ca, ceci stopniowanie przymiotników - porównanie, stopień najwyższy zgoda z imiesłowem wyrażanie celu - en vue de, afin de, de peur que wyrażanie czynności uprzedniej (avant de), równoczesnej (pendant que, depuis que), późniejszej (apres que) zdania warunkowe - 3 typy Zakres leksykalny: Rozkład dnia, czynności dnia codziennego. Podróż - program podróży i pobytu. Rozrywka – zwiedzanie miasta, wyjście do kina, teatru, na dyskotekę. Mieszkanie – opis mieszkania, pokoju. Posiłki – restauracja. Zakupy. Święta i przyjęcia. Choroba, lekarz, apteka.  Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to: - świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, - umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, - świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym działanie w zespole), - umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy, - świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i przekonania innych ludzi, - promowanie wielojęzyczności w przestrzeni europejskiej.


Drukuj do PDF