Kategorie usług
 
Menu

Operator wózków jezdniowych kat. II WJO


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/04/10626/467853
Cena netto 900,00 zł Cena brutto 900,00 zł
Cena netto za godzinę 23,68 zł Cena brutto za godzinę 23,68
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 38
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-12 Termin zakończenia usługi 2019-11-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-08
Maksymalna liczba uczestników 28
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje otrzymaniem Zaświadczenia Kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Dozoru Technicznego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Osoba do kontaktu Anna Nowak Telefon +48 41 260 46 16
E-mail a_nowak@kswp.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie przez uczestnika w wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu bezpiecznej obsługi wózka jezdniowego unoszącego. Po ukończeniu kursu uczestnik nabędzie następującą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne: Wiedza: - Zna dokumentację techniczną dopuszczającą urządzenie transportu bliskiego do użytku - Zna warunki nabywania kwalifikacji do obsługi wózka jezdniowego oraz organ wydający decyzję odnośnie dopuszczenia do użytku urządzeń transportu bliskiego oraz organ nadzorujący badania techniczne. - Zna zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. - Zna budowę i zasadę działania wózków jezdniowych podnośnikowych, pozwalające na ich prawidłową eksploatację - Zna typowe dokumentacje techniczne i instrukcje dotyczące użytkowania sprzętu, - Zna przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na zajmowanym stanowisku, - Zna zasady i metody udzielania pomocy przedmedycznej w razie wypadku. Umiejętności: - Organizuje własne stanowisko pracy, dba o porządek w miejscu pracy, - Dobiera i stosuje odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej - Obsługuje wózek jezdniowy zgodnie z przeznaczeniem oraz stosuje poznane metody oraz techniki obsługi i manewrowania urządzeniem w praktyce, - Wykonuje powierzone zadania zawodowe zgodnie z zasadami ergonomii i ładunkoznawstwa, - Stosuje zasady, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na swoim stanowisku pracy, - Przewiduje skutki podejmowanych działań na podstawie poznanych zasad bezpiecznej obsługi wózka jezdniowego i jego osprzętu, - potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku. Kompetencje: - Komunikuje się z przełożonymi i współpracownikami, - Przestrzega zasad współżycia społecznego, zasad kultury i etyki zawodowej, - Dokonuje samooceny pracy własnej, - Potrafi radzić sobie ze stresem, - Ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania.
Drukuj do PDF