Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kinezjologia edukacyjna - gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona (I i II stopień)


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/18/9013/458117
Cena netto 500,00 zł Cena brutto 500,00 zł
Cena netto za godzinę 12,50 zł Cena brutto za godzinę 12,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-25 Termin zakończenia usługi 2020-02-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-24
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Magdalena Włodarczyk Telefon 41 366 47 91 w. 461
E-mail cdn-kielce@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celami edukacyjnymi kształcenia są: zapoznanie uczestników z bazowym programem Kinezjologii Edukacyjnej, teoretycznymi podstawami, regułami oraz technologią kierunku rozwoju osobowości i jej możliwości w poznaniu; nauka wykorzystania w teorii i praktyce naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu efektywnego uczenia się (doświadczenia) i twórczej samorealizacji jednostki; zapoznanie uczestników z metodą wspomagania i stymulacji funkcjonowania dzieci z trudnościami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz szkolnym. Uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie: znajomości definicji, historii kinezjologii edukacyjnej i jej zależności z innymi dziedzinami; znajomości anatomii i neurofizjologii mózgu, mapy mózgu i funkcjami poszczególnych ośrodków mózgu; stosowania ćwiczeń Gimnastyki Mózgu pozwalających stymulować motorykę, likwidować stres i napięcia, sprzyjać pozytywnemu myśleniu; stosowania ćwiczeń wspomagających proces uczenia się; znajomości sposobów rozpoznawania blokad w uczeniu się i metod ich usuwania; stosowania ćwiczeń z zakresu lateralności, ześrodkowania i stabilności w funkcjonowaniu mózgu i ciała. Celami społecznymi kształcenia są: poznanie metod aktywizujących, m.in. burzy mózgów, dyskusji kierowanej, interaktywnej pracy w grupie; stworzenie większych szans na awans zawodowy i ułatwienie kariery; podniesienie świadomości potrzeby samokształcenia oraz rozwijania kwalifikacji zawodowych i umiejętności osobistych; podwyższenie samooceny w związku z podniesieniem swoich kompetencji zawodowych; zwiększenie umiejętności pracy zespołowej i współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia; nawiązanie znajomości z osobami ze swojego środowiska zawodowego oraz kadrą dydaktyczną; poznanie innych możliwości kształcenia i rozwoju swoich kompetencji na kolejnych formach kształcenia.
Drukuj do PDF