Kategorie usług
 
Menu

Język angielski zajęcia indywidualne poziom B1, egzamin TOEIC Bridge + podręcznik - poddziałanie 3.2.2.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/17/6133/457909
Cena netto 10 424,00 zł Cena brutto 10 424,00 zł
Cena netto za godzinę 84,75 zł Cena brutto za godzinę 84,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 123
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-07 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-12
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się międzynarodowym egzaminem TOEIC Bridge. Na zakończenie kursu zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
English Colours Group Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ETS Global BV Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B1, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz osiąga następujące umiejętności: Mówienie – słuchacz potrafi podejmować różne role w procesie komunikacji używając odpowiedniego języka, formułować kilkuzdaniową wypowiedź na temat życia codziennego, stosować środki językowe do wyrażenia intencji, uczuć i emocji związanych z życiem codziennym, stosować poprawnie struktury leksykalno – gramatyczne oraz właściwą wymowę tak aby wypowiedź była zrozumiała, potrafi wyrazić prośbę, polecenie, podziękowanie itp., potrafi opisać osobę, przedmiot, miejsce, zjawisko, czynność, potrafi zrelacjonować wydarzenie. Słuchanie - słuchacz potrafi wybrać i zrozumieć określone informacje z tekstu, który nie jest dla niego w pełni zrozumiały, zrozumieć autentyczny materiał np.: wywiad, reklamę, ogłoszenie, dialog itp. w stopniu który pozwoli mu na określenie głównej myśli tekstu, wyselekcjonowanie określonej informacji, określenie intencji autora, funkcji lub / i rodzaju tekstu. Czytanie – słuchacz potrafi określić główną myśl tekstu czytanego, wyszukać określone informacje w różnego rodzaju tekstach np.: ogłoszenie, menu, list, prosty tekst narracyjny. Pisanie - słuchacz potrafi wypełniać formularz, napisać krótki tekst użytkowy (ogłoszenie, notatka, list nieformalny, mail, pocztówka) stosując odpowiednie środki stylistyczno– gramatyczne. Słuchacz w trakcie szkolenia nabywa następujące umiejętności: wymienia informacje na temat siebie, swojej rodziny, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zainteresowań etc. charakteryzuje różne osoby i wyraża opinie na ich temat opisuje czynności wykonywane w danej chwili opisuje obrazy i ilustracje korzysta z definicji podanych w słowniku tworzy definicje wyrazów pisze list elektroniczny wymienia informacje na temat minionych wakacji opisuje czynności wykonywane w określonym momencie w przeszłości wypowiada się na temat upodobań muzycznych opisuje wydarzenia z przeszłości, używając zdań złożonych opisuje fotografie wypowiada się na temat zaplanowanych czynności formułuje opinie na temat wydarzeń w przyszłości wyraża obietnice, decyzje, propozycje odpowiada na różnorodne pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości, obecnie oraz planów na przyszłość, posługując się czasami present, past i future zamawia dania w restauracji pisze list nieformalny wypowiada się na temat doświadczeń, czynności już wykonanych i jeszcze nie wykonanych, używając czasu present perfect wyraża opinie na temat kupowania ubrań i konfliktów w rodzinie dokonuje porównań, posługując się stopniem wyższym przymiotników opisuje miejsca pyta o drogę i udziela informacji wypowiada się na temat czynności, wydarzeń uzależnionych od różnych warunków (If you…, I’ll…) wypowiada opinie na temat hipotetycznych wydarzeń wyraża przypuszczenia formułuje problemy i udziela rad pisze nieformalny list internetowy do kolegi prowadzi rozmowę, używając wyrażeń stosowanych przy opisywaniu dolegliwości i kupowaniu lekarstw opowiada o wydarzeniach z przeszłości, używając konstrukcji used to prowadzi rozmowę przy zakupie biletu, planowaniu wycieczki wypowiada się na temat zdarzeń w przeszłości, wyrażając kolejność przy użyciu czasów past simple i past perfect relacjonuje wypowiedzi innych osób Słuchacz poznaje również kulturę krajów angielskojęzycznych. Wiedza: Zakres gramatyczny: - czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, be going to, used to/didn’t use to, konstrukcje bezokolicznikowe i gerund, czasowniki modalne, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, stopniowanie przymiotników, przedimki a/an/the, okoliczniki miejsca i czasu, przysłówki częstotliwości, pytania szczegółowe z użyciem słów: where/when/who/why/how much/how, Formy: as … as, less … than… , czasowniki: have to, don’t have to, must, mustn’t, wyrażenia so, neither + czasowniki posiłkowe tryb warunkowy I i II typu, wyrażenia: something, anything, nothing, wyrażanie możliwości: may, might, strona bierna (present simple i past simple), mowa zależna. Zakres leksykalny: czas wolny, zainteresowania, rodzina, wakacje, praca, edukacja, transport, sztuka, plany na przyszłość, życie towarzyskie, zakupy, sport, zdrowie, jedzenie, zwierzęta, uczucia, internet. Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to: - świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, - umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, - świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym działanie w zespole), - umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy, - świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i przekonania innych ludzi, - promowanie wielojęzyczności w przestrzeni europejskiej.


Drukuj do PDF