Kategorie usług
 
Menu

Kurs instruktora nauki jazdy kat."B"- podstawowy + komplet badań lekarskich + materiały szkoleniowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/29/18222/447930
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 20,93 zł Cena brutto za godzinę 20,93
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 215
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-19 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-29 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-19
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny PRAWO JAZDY KAT.E do B
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RYSZARD KAMIŃSKI
Osoba do kontaktu Krzysztof Kamiński Telefon 605036725
E-mail biuro@osk-kaminski.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiadomości, umiejętności i kompetencji: z psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, techniki i taktyki jazdy. Po ukończeniu kursu absolwent będzie wiedział, rozumiał: - podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej, - charakterystykę dotyczącą kandydata na kierowcę lub motorniczego, - wybrane zagadnienia z psychologii ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czasu reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem w szczególności: alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia, zagrożeń występujących w ruchu drogowym, - wykorzystać wiedzy z psychologii w szkoleniu kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowcę lub motorniczego do kierowania pojazdem - znał zagadnienia etyki zawodu instruktora i wykładowcy, - znał etapy procesu nauczania, - znał zasady dotyczące szkolenia dorosłych – motywacji, - znał formy i metody zajęć teoretycznych i praktycznych ujętych w programie szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, w szczególności: podział tematyczny zajęć w poszczególnych kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia, podział wymiaru czasu szkolenia, kolejność realizacji zajęć, - znał środki dydaktyczne, - znał zasady wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, - znał organy administracji publicznej zajmujące się problematyką ruchu drogowego i ich zadania, - znał akty prawne odnoszące się do kierujących pojazdami, - znał stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i województwie, - znał zasady kontroli ruchu drogowego, zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, - miał wiadomości dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego oraz zawodowego, - miał wiadomości dotyczące rozpoczęcia działalności ośrodka szkolenia kierowców, - miał wiadomości dotyczące rozpoczęcia pracy instruktora, - miał wiadomości dotyczące zarządzania ośrodkiem szkolenia kierowców, - znał zasady prowadzenia dokumentacji ośrodka szkolenia kierowców. Po ukończeniu kursu absolwent będzie umiał, potrafił wykonać: - umiał wykorzystać wiedzy z psychologii w szkoleniu kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowcę lub motorniczego do kierowania pojazdem, - umiał motywować osoby dorosłe podczas ich szkolenia, - umiał planować i właściwie realizować proces nauczania, - umiał oceniać kwalifikacje kandydata na kierowcę i ustalać wymiar czasu szkolenia niezbędnego do osiągnięcia celów określonych w programach szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, - umiał stosować odpowiednie formy i metody zajęć teoretycznych i praktycznych ujętych w programie szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, w szczególności: podział tematyczny zajęć w poszczególnych kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia, podział wymiaru czasu szkolenia, kolejność realizacji zajęć, - umiał stosować środki dydaktyczne, - umiał przygotować się do jazdy oraz właściwie używać mechanizmy sterowania pojazdem, - umiał bezpieczne prowadzić pojazd i wykonywać prawidłowo manewry na drodze, - umiał przewidywać rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia na drodze oraz skuteczne reagować na nie, - umiał wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, - umiał prowadzić dokumentację ośrodka szkolenia, - umiał sprawować nadzór nad prowadzeniem szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych. Po ukończeniu kursu absolwent będzie posiadał kompetencje społeczne: - przestrzegał zasad kultury jazdy, - przestrzegał etyki zawodu instruktora nauki jazdy, - posiadła umiejętność samokształcenia.
Drukuj do PDF