Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs języka angielskiego - poziom B1 średniozaawansowany - TY=A3/Z (PM) - zajęcia od 2019-11-08 (piątki)


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/23/11271/445839
Cena netto 2 340,00 zł Cena brutto 2 340,00 zł
Cena netto za godzinę 32,50 zł Cena brutto za godzinę 32,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 72
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-08 Termin zakończenia usługi 2020-05-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-08
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w formie kursu - język angielski - poziom przedśredniozaawansowany (A2)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PHU BEST CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH DARIUSZ WIŚNIEWSKI
Osoba do kontaktu Izabela Cybulska Telefon +48 217 78 01
E-mail tychy@bestcentrum.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Zgodnie z zasadą SMART celem biznesowym jest podniesienie przez pracowników oraz przedsiębiorcę kompetencji w obszarze języka obcego, którego dotyczy dana usługa, co przyniesie niewątpliwie duże profity dla przedsiębiorstwa korzystającego z usługi. Pojawiają się możliwości współpracy na arenie międzynarodowej, pozyskania nowych kontrahentów i klientów, dotarcia na nowe rynki zagraniczne, udział w międzynarodowych konferencjach i targach, które to posłużą wymianie doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych, a wszystko to przełoży się na rozwój firmy oraz jej zyski. Wykwalifikowany językowo personel to gwarancja sukcesu firmy i jej trwałego rozwoju. S – wzrost komfortu współpracy z klientami oraz kontrahentami zagranicznymi oraz pozyskanie nowego klienta lub kontrahenta niepolskojęzycznego M – nawiązanie relacji i pozyskanie nowych klientów lub kontrahentów zagranicznych powinno nastąpić po wdrożeniu nabytych kompetencji w życie tj. po zakończeniu kursu. A – wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji z języka angielskiego uczestników szkolenia, potwierdzony zdanym wewnętrznym testem końcowym w okresie realizacji usługi. Uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystać wiedzę by efektywniej rozwijać się zawodowo i poszerzać swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego na konferencjach, szkoleniach i targach prowadzonych na całym świecie w języku angielskim, w celu pozyskania większej ilości klientów i kontrahentów zagranicznych. R – nawiązanie relacji z klientem niepolskojęzycznym możliwe jest dopiero po nabyciu przynajmniej średniozaawansowanych kompetencji językowych tj. przyswojeniu słownictwa oraz struktur gramatycznych na poziomie B1 (średniozaawansowanym). T – osiągnięcie celu będzie możliwe po wdrożeniu nabytych kompetencji w życie tj. po zakończeniu kursu. Realizacja usługi to również wzrost satysfakcji klientów zagranicznych oraz nowe narzędzia w rękach uczestników, którzy zakończyli szkolenie, co spowoduje osiągnięcie korzyści finansowych w ciągu najbliższego roku.
Cel edukacyjny
Wiedza: zdobycie wiedzy z języka angielskiego na poziomie B1 tj. średniozaawansowanym umożliwiającym nawiązanie komunikacji z osobami porozumiewającymi się w tym języku poprzez przyswojenie słownictwa (ogólnego) oraz fundamentalnych struktur gramatycznych na poziomie B1 (średniozaawansowanym). Nabycie oraz rozwój wymienionych struktur gramatyczno-leksykalnych umożliwi uczestnikom rozumienie treści związanych z funkcjonowaniem w życiu codziennym oraz nawiązanie komunikacji wykorzystując poznane zwroty oraz stosując odpowiednie reguły gramatyczne na poziomie B1. Umiejętności: uczestnicy będą korzystali z nabytej wiedzy w celu rozumienia oraz przekazywania komunikatów związanych z życiem codziennym oraz świadomego funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym. Uczestnicy nabędą oraz rozwiną sprawności językowe tj. rozumienia, analizowania oraz wypowiadania się na rozmaite tematy, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej na poziomie B1. Umiejętności te umożliwią uczestnikom radzenie sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się np. w trakcie podróży, tworzenie spójnych wypowiedzi, komentarzy, uwag, rad oraz próśb na tematy które zna. Kompetencje społeczne: uczestnicy będą posiadali umiejętność komunikowania się w języku obcym zarówno w kraju jak i za granicą. Nabędą zdolność płynnego i spontanicznego wypowiadania się i prowadzenia naturalnej konwersacji z rodzinnymi użytkownikami języka angielskiego. Kurs doprowadzi do rozwoju oraz poszerzenia świadomości umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych oraz przełamywania barier językowych. Dzięki tematom przerabianym w ramach kursu wśród uczestników nastąpi wzrost świadomości nt. zwyczajów, praktyk oraz norm panujących w wybranych krajach anglojęzycznych, co umożliwi zrozumienie oraz zastosowanie się do norm zarówno w życiu codziennym jak i w kontekście środowiska pracy.
Drukuj do PDF