Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka rosyjskiego. Poziom B1. Zajęcia indywidualne. BON SZKOLENIOWY - dofinansowanie 88%.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/21/28200/445168
Cena netto 8 200,00 zł Cena brutto 8 200,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 82
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-17 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-09
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat potwierdzający znajomość języka zgodny z międzynarodowym systemem kształcenia ( Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) CEFR.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Telc centrum egzaminacyjne
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Telc centrum egzaminacyjne
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Language Education dr Marcin Rogalski
Osoba do kontaktu marcin rogalski Telefon 606649455
E-mail biuro@englishlanguage.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie od B1 określonym przez Europejski system opisu kształcenia językowego (Common European Framework of Reference CEFR). Uczestnik w trakcie szkolenia nabiera następujące umiejętności językowe w zakresie mówienia, słuchania, czytania oraz pisania: -opisuje wygląd zewnętrzny i osobowość, wypowiada się na temat różnic kulturowych, prezentuje siebie i swoją rodzinę, pisze list prywatny, określa uczucia i emocje, wypowiada się na temat wspomnień, wypowiada się na temat różnych aspektów pracy, zalet i wad pracy za granicą, pisze podanie o pracę, definiuje różne wyrazy przy pomocy zdań przydawkowych, wypowiada się na temat chorób, ich objawów i dolegliwości, nazywa części ciała, wypowiada się na temat sposobów odżywiania się, wypowiada się na temat różnych czynności, wypowiada się na temat komputerów, Internetu, wypowiada się na temat przyszłości – planów, prognoz, nadziei, wypowiada się na temat sposobów ochrony środowiska, składa, przyjmuje, odrzuca propozycje, nazywa pomieszczenia w domu, spekuluje na temat przeszłości, rezerwuje listownie pokój w hotelu, wypowiada się na temat różnych sposobów poznawania ludzi, wypowiada się na temat hipotetycznych sytuacji przy pomocy zdań warunkowych, porównuje rzeczy przy pomocy różnych stopni przymiotników, prowadzi towarzyskie rozmowy, wypowiada się na temat podróżowania, wakacji, miejsc wartych zwiedzania, uzyskuje informacje w biurze podróży, punkcie informacyjnym na lotnisku, buduje zdania w stronie biernej, wypowiada się na temat sposobów zarabiania/wydawania pieniędzy, wyraża hipotezy na temat przeszłych zdarzeń przy pomocy zdań trzeciego okresu warunkowego, składa/odrzuca propozycje, podaje alternatywne rozwiązania, wypowiada się na temat różnych dziedzin sztuki, ocenia wydarzenia artystyczne. Poznaje kulturę Rosji. Uczestnik w trakcie szkolenia nabiera i doskonali wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz wiadomości odotyczących najważniejszych typów interakcji słownej na odpowiednim poziomie językowym zależnym od prowadzonej usługi, znajomości konwencji społecznych, aspektów kultury języka (formalny, nieformalny) oraz kultury. Doskonali też wiedzę z zakresu prostych tekstów literackich. Celem szkolenia jest również kształtowanie kompetencji społecznych uczestnika. W ramach szkolenia uczestnik, poprzez ćwiczenie języka obcego dowiaduje się w jaki sposób utrzymać optymalny poziom zdrowia fizycznego oraz psychicznego oraz promocję zdrowego stylu życia. Poprzez interakcję językową uczestnik uświadamia sobie ważność takich aspektów życia społecznego jak: zasady postępowania społecznego, reguł ogólnie uznanych za pro-społeczne, równości płci i niedyskryminacji w społeczeństwie i miejscu pracy, aspektów tożsamości narodowej i europejskiej.


Drukuj do PDF