Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym dedykowany pracownikom firm branży przemysłu ciężkiego - English in heavy metal, metal ores and process industries.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/14/28283/442913
Cena netto 4 990,00 zł Cena brutto 4 990,00 zł
Cena netto za godzinę 41,58 zł Cena brutto za godzinę 41,58
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-29 Termin zakończenia usługi 2020-02-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-29
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GB Consulting Gabriela Mistela
Osoba do kontaktu Gabriela Mistela Telefon 666 660 029
E-mail mistelka@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenie jest zdobycie oraz rozwinięcie przez uczestników dotychczasowej wiedzy z języka angielskiego oraz nabycie kompetencji językowych na poziomie B2-C1. Uczestnicy poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w profesjonalnej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach z którymi uczestnicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu służbowego, konferencji, szkoleń oraz pracy codziennej. Nacisk położony jest na praktyczne i profesjonalne użycie języka angielskiego w mowie i piśmie,oraz rozumienie zaawansowanego słownictwa i struktur zdaniowych. Celem szkolenia jest wprowadzenie, utrwalenie i zastosowanie praktyczne zaawansowanych zwrotów niezbędnych w komunikacji językowej w sytuacjach służbowych: szkolenia, wyjaśnienie zaawansowanego procesu obróbki metalu, znajomość bazy terminologicznej, znajomość zwrotów i idiomów związanych z danym przemysłem, wyjazdy służbowe, rozmowy z anglojęzycznymi przedstawicielami firmy oraz potencjalnymi lub obecnymi kontrahentami firmy. Uczestnicy kursu na każdych zajęciach będą zachęcani do pracy w parach lub mniejszych grupach w celu rozwijania umiejętności mówienia. Celem szkolenia jest także rozwijanie zaawansowanych zasobów leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności rozumienia języka angielskiego na poziomie B2-C1. Uczestnicy po szkoleniu zdobędą wiedzę z zakresu materiału leksykalnego przewidzianego w programie szkolenia jak również poznają struktury leksykalno-gramatyczne, pozwalające na osiągnięcie celów komunikacyjnych. Uczestnicy poszerzą słownictwo na poziomie (B2-C1) dotyczącego zakresu przemysłu ciężkiego: materiały, złoża, surowce i izotopy, przetwarzanie metali jako rozwiązanie technologiczne, procesy technologiczne, logistyka produkcji, technologie załogowe i bezzałogowe – stanowisko pracownika a taśma produkcyjna, komendy, polecania i nazewnictwo branżowe, toczenie, tłoczenie, ciągnienie – rodzaje obróbek, zamówienia oraz logistyka. Uczestnicy po szkoleniu nabędą również wiedzę z zakresu zwrotów i idiomów charakterystycznych dla przemysłu, nomenklatury dotyczącej metalu, metaloplastyki, obróbki metalu i rud metalu, a także zwrotów dotyczących prezentacji, opisu produkcji, ciągów technologicznych, surowców wtórnych i pierwotnych, materiałoznawstwa, jak również norm Polskich i Europejskich w kontekście języka angielskiego, zwrotów i instrukcji z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Uczestnicy po szkoleniu nabędą umiejętności pisania w sposób jasny i zorganizowany, wyczerpująco wyrażając swoje opinie, formułować wypowiedzi na tematy złożone, podkreślając to, co uważają za najważniejsze. Posiądą umiejętności dobierania odpowiedniego stylu do wypowiedzi, jednocześnie pracując nad biegłością w użyciu odpowiednich wyrażeń i struktur zapewniających spójność tekstu. Uczestnicy po szkoleniu nabędą umiejętności tworzenia form wypowiedzi pisemnych obejmujących : 250 – 300 znaków takich jak: words formal letter of application, enquiry, complaint essay, report. Nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się słownictwem z zakresu przemysłu ciężkiego, takiego jak: materiały, złoża, surowce i izotopy, przetwarzanie metali jako rozwiązanie technologiczne, procesy technologiczne, logistyka produkcji, technologie załogowe i bezzałogowe – stanowisko pracownika a taśma produkcyjna, komendy, polecania i nazewnictwo branżowe, toczenie, tłoczenie, ciągnienie – rodzaje obróbek, zamówienia oraz logistyka. Uczestnicy po szkoleniu nabędą kompetencje społeczne z zakresu skutecznego komunikowanie się w języku angielskim na poziomie (B2-C1), otwartości na kulturę krajów anglojęzycznych, zdolność do podejmowania rozmowy w języku angielskim w każdej sytuacji, rozumienia potrzeby ciągłego doskonalenia umiejętności językowych, a także budowania relacji międzyludzkich, komunikacji interpersonalnej, świadomości kształtowania własnego rozwoju oraz ciągłego samokształcenia się.


Drukuj do PDF