Kategorie usług
 
Menu

Przywództwo Oparte na Transformującej Obecności - Program Menedżerski (TPLM) dla liderów i menedżerów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/23495/431036
Cena netto 10 700,00 zł Cena brutto 10 700,00 zł
Cena netto za godzinę 237,78 zł Cena brutto za godzinę 237,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-12 Termin zakończenia usługi 2019-11-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-11
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 4Real Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Sylwia Dąbrowska Telefon 696 178 477
E-mail s.dabrowska@mastersofmental.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
• Określanie celów i priorytetów: Podczas warsztatu uczestnicy posiądą zdolność for-mułowania, planowania, organizowania i kontrolowania celów własnych, pracowników oraz swojej firmy Nauczą się też priorytetyzowania w określaniu celów oraz egzekwowa-nia harmonogramów i terminów realizacji. • Analiza strategiczna - warsztat pozwoli uczestnikom uzyskać zdolność do określania strategii firmy w oparciu o analizę otoczenia oraz wnętrza organizacji. Zachęci do długo-terminowej perspektywy oraz do zrozumienia działań przedsiębiorstwa w szerszej per-spektywie. Pozwoli określić kierunek działań strategicznych dla firmy. • Budowanie wizerunku - Uczestnicy poznają w jaki sposób budować pozytywny obraz swojej organizacji w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej poprzez oddziaływanie na postawy klienta zewnętrznego, wewnętrznego i innych grup interesariuszy. Posiądą wie-dzę z zakresu CSR Employer Branding. Poznają różne metody metody i kanały komuni-kacji, umiejętność tworzenia marketingowych dopasowanych do różnych grup odbior-ców. • Innowacyjne podejście - Uczestnicy nauczą się tworzenie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań z zakresu produktów i usług oferowanych przez swoja firmę,w celu rozwoju organizacji i osiągnięcia przez nią przewagi. Kompetencja wiąże się z: analizą otoczenia firmy i potrzeb konsumentów oraz podejmowaniem ryzyka. • Zarządzanie wiedzą - uczący się doświadczą jak pozyskiwać, gromadzić, poszerzać, wykorzystywać, dzielić się i zapobiegać utracie wiedzy cennej z punktu widzenia funk-cjonowania, rozwoju i wzrostu efektywności ich firmy. Bedą mieć umiejętności pozyski-wania wiedzy z zewnątrz i wewnątrz organizacji oraz wdrażania rozwiązań pozwalają-cych na dzielenie się wiedzą pomiędzy osobami zatrudnionymi. • Zarządzanie jakością- uczestnicy skupią się na ustalaniu celów, kompetencji, zadań i odpowiedzialności oraz urzeczywistnianiu ich poprzez takie środki, jak: planowanie, te-stowanie, zabezpieczanie, dokumentowanie i doskonalenie działania. • Zarządzanie procesem - zawiera określanie, kontrolowanie, koordynowanie i udoskona-lanie procesów a także dążenie do usprawnienia funkcjonujących procesów, systemów i rozwiązań w ramach organizacji. Pozyskane przez uczestników kompetencje obejmują działania z zakresu: analizy poszczególnych procesów w organizacji, planowania ich kon-troli, a także planowania systemowych rozwiązań zmierzających do ich usprawnienia. • Zarządzanie Relacjami z Klientami - uczestnicy posiądą wiedzę na temat pozyskiwa-nia, gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystania w celach marketingowych informa-cji na temat klientów, jak również podejmowania działań w celu zbudowania i utrzymania długoterminowych relacji z klientami • Efektywna komunikacja - w ramach tej kompetencji uczestnicy nauczą się przekazy-wania informacji w konkretny sposób, poprzez efektywne porozumiewanie się z różnymi osobami, w tym także komunikowanie do wewnątrz firmy(PR wewnętrzny). Szczególny nacisk na warsztacie dotyczy komunikowania się na rzecz porozumienie i współdziałanie. Uczestnicy nauczą się tworzenia klimatu współpracy do osiągania celów klimatu współ-pracy do osiągania celów organizacji. • Negocjowanie - w trakcie warsztatu uczestnicy skupią się na komunikacji dotyczącej zaspokajanie interesów stron przez wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla obydwu stron negocjacji, utrzymanie pozytywnych kontaktów oraz osiąganie celów negocjacyj-nych. • Wywieranie wpływu - poznają oddziaływanie na różnych interesariuszy w celu uzyska-nia zamierzonego efektu – osiągnięcia celu, optymalizacji, wzrostu efektywności, produk-tywności, zaangażowania itp., realizowane w oparciu o istniejące źródła władzy – wła-sności menadżera, czynniki wewnątrz i zewnątrzorganizacyjne. Obejmie to obserwację rzeczywistości, wykorzystanie potencjału różnych interesariuszy i osiąganie mierzalnych sukcesów w oparciu o pracę osób zależnych. • Efektywna komunikacja - rozumiane jako przekazywanie informacji w konkretny spo-sób. Efektywne porozumiewanie się z różnymi osobami, w tym także komunikowanie do wewnątrz przedsiębiorstwa (PR wewnętrzny). Celem szkolenie jest uzyskanie rezultatu porozumienia i współdziałania poprzez komunikację oraz tworzenie klimatu współpracy do osiągania celów klimatu współpracy do osiągania celów organizacji. • Prezentacja - Umiejętność wykorzystania technik i zasad prezentacji w procesie efektywnej komunikacji.
Drukuj do PDF