Kategorie usług
 
Menu

Warsztaty Team Building – zbudowanie trwałego zespołu i wzajemnej współpracy w kontekście wydajnego użytkowania potencjału zespołu w branży gastronomicznej


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/05/13777/425272
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 5 535,00 zł
Cena netto za godzinę 204,55 zł Cena brutto za godzinę 251,59
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-20 Termin zakończenia usługi 2019-11-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-19
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu RECON Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Sandra Walczyk Telefon 600019364
E-mail swalczyk@rcon.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem jest zwiększenie wydajności i efektywności pracowników firmy tworzących zespół gastronomiczny poprzez reorganizację dotychczasowej struktury zespołu i reorientację grupy pracowniczej na wspólną realizację celów, kolektywne osiąganie sukcesów rozumianych jako wypadkowa pracy całego zespołu nie zaś indywidualnych osiągnięć, poczucie wartości zespołu i odpowiedzialności za grupę, jak również na solidarne radzenie sobie z problemami przy utrzymaniu stałego poziomu wysokiego stopnia motywacji i satysfakcji z pracy zbiorowej. Zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez celowe i intencjonalne wspieranie zespołu w transformacji funkcjonalnej jest niezwykle istotne w kontekście tzw. "kosztów ukrytych" związanych z adaptacją zespołu pracowniczego do nowej strategii przedsiębiorstwa i rzeczywistości rynkowej związanej z wysoką konkurencją na rynku gastronomicznym. Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw gastronomicznych z wysokim wskaźnikiem rotacji pracowników, w których obecna struktura zespołu gastronomicznego wymaga podjęcia działań zmierzających do zredukowania fluktuacji pracowników, konfliktów w zespole wynikających z poziomej translokacji zadań i obowiązków oraz konieczności aklimatyzacji do nowej formy współpracy. Jednocześnie wykreowanie u pracowników tworzących zespół wspólnej płaszczyzny zrozumienia i współpracy umożliwi przedsiębiorstwu szybsze i bezstratne przystosowanie się do planowanych zmian. Wykształcenie u poszczególnych pracowników postawy zaangażowania w rozwój przedsiębiorstwa, a tym samym solidarnego kreowania efektywnego i odpowiedzialnego zespołu gastronomicznego, wspierającego cele firmy oraz odzwierciedlającego wartości, które przedsiębiorstwo chciałaby promować pozwoli nie tylko na zwiększenie efektywności zespołu wobec planowanych przedsięwzięć lecz również na utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów. Każdy z pracowników musi być świadomy, iż stanowi integralną część zespołu, że jego potrzeby przekładają się na potrzeby całej grupy, a jego mocne i słabe strony znajdują swoje odzwierciedlenie w pracy całego teamu. Jednocześnie pracownicy nauczą się korzystać z różnorodnych zdolności i umiejętności pozostałych członków zespołu w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu, korzystać z kanałów komunikacji stosownych do specyfiki całej grupy, jak również wykorzystywać w pełni całą siłę oraz potencjał zespołu gastronomicznego. Nadto szczególnie istotnym aspektem przedmiotowego szkolenia jest utworzenie w przedsiębiorstwie tzw. kultury kreatywności, obejmującej swoim zasięgiem pracowników tworzących spójną grupę pracowniczą. Zyskująca obecnie na popularności japońska koncepcja zarządzania w biznesie, tzw. kaizen, umożliwiająca ustawiczne polepszanie, poprawianie procesu zarządzania i świadczenia usług na wszystkich jego szczeblach oparta o kolektywną kulturę kreatywności umożliwia personelowi wskazywanie współpracownikom i przełożonym obszarów faktycznie wymagających usprawnienia, co do których kadra zarządzająca oddalona od pragmatyzmu codziennych, składowych procesów i problemów organizacyjno - technicznych może nie mieć świadomości. Zdolności komunikacyjne, współpracy oraz zarządzania czasem nie tylko zwiększą efektywność pracy poszczególnych pracowników w ramach zespołu, ale również wzmocnią ich pewność siebie i skłonność do integracji z przełożonymi zgodnie z założeniami kultury kreatywności co znacząco wpłynie na pozytywny odbiór całego przedsiębiorstwa i zwiększy zaufanie interesariuszy. Szkolenie zwiększy motywację pracowników oraz wzmocni wśród nich poczucie tożsamości grupowej dzięki której spostrzeżenia i inicjatywy pracowników szczebla niższego będą mogły zostać dostrzeżone przez osoby zarządzające i odpowiednio wdrożone w ramach stałych, zestandaryzowanych procesów w przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji usługi przedsiębiorstwo osiągnie założony cel biznesowy, który zakłada: dla mikroprzedsiębiorstwa: w ciągu 2 miesięcy od zakończenia udziału w szkoleniu zmniejszenie średniego czasu od wpłynięcia zamówienia do udzielenia odpowiedzi o minimum 25% względem obecnego średniego czasu od wpłynięcia zamówienia do jego zrealizowania (S-specific, M-measurable, T-time relation). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania zarządzania czasem, jako procesu biznesowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej odpowiedzialności (R- realistic), cel biznesowy jest osiągalny, gdyż efekty przedmiotowego wskaźnika we wskazanym czasie stanowi naturalną konsekwencję pozyskanej wiedzy i wykreowanych postaw u uczestników szkolenia, co poświadcza zarówno program szkolenia, cel edukacyjny jak i wskazane efekty kształcenia. T (time relations ) terminowy, gdyż jednoznacznie określa w jakim terminie nastąpi osiągnięcie celu biznesowego usługi - w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia szkolenia. Dla małego przedsiębiorstwa: w ciągu 2 miesięcy od zakończenia udziału w szkoleniu zmniejszenie średniego czasu od wpłynięcia zamówienia do udzielenia odpowiedzi o minimum 30% względem obecnego średniego czasu od wpłynięcia zamówienia do jego zrealizowania (S-specific, M-measurable, T-time relation). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania zarządzania czasem, jako procesu biznesowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej odpowiedzialności (R- realistic), cel biznesowy jest osiągalny, gdyż efekty przedmiotowego wskaźnika we wskazanym czasie stanowi naturalną konsekwencję pozyskanej wiedzy i wykreowanych postaw u uczestników szkolenia, co poświadcza zarówno program szkolenia, cel edukacyjny jak i wskazane efekty kształcenia. T (time relations ) terminowy, gdyż jednoznacznie określa w jakim terminie nastąpi osiągnięcie celu biznesowego usługi - w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia szkolenia. Dla średniego przedsiębiorstwa: w ciągu 2 miesięcy od zakończenia udziału w szkoleniu zmniejszenie średniego czasu od wpłynięcia zamówienia do udzielenia odpowiedzi o minimum 30% względem obecnego średniego czasu od wpłynięcia zamówienia do jego zrealizowania (S-specific, M-measurable, T-time relation). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania zarządzania czasem, jako procesu biznesowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej odpowiedzialności (R- realistic), cel biznesowy jest osiągalny, gdyż efekty przedmiotowego wskaźnika we wskazanym czasie stanowi naturalną konsekwencję pozyskanej wiedzy i wykreowanych postaw u uczestników szkolenia, co poświadcza zarówno program szkolenia, cel edukacyjny jak i wskazane efekty kształcenia. T (time relations ) terminowy, gdyż jednoznacznie określa w jakim terminie nastąpi osiągnięcie celu biznesowego usługi - w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności uczestników w zakresie efektywnej komunikacji w zespole o zmienionej strukturze organizacyjnej i rozszerzonym profilu działalności, budowania współpracy i ugruntowania postawy partnerstwa na płaszczyźnie planowanych do wprowadzenia zmian. Uczestnicy pogłębią teoretyczną i praktyczną wiedzę spójną z tematyką realizowanego programu szkoleniowego. PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA: Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania usługi)? - posiada wiedzę na temat głównych cech i charakterystyki efektywnego zespołu oraz narzędzi umożliwiających utrzymanie stosownego poziomu efektywności wobec zmian w przedsiębiorstwie; - zna sposoby wykorzystania zasad efektywnej komunikacji w zespole w ramach wspólnego kreowania nowych ścieżek rozwoju oraz unikania błędów lub minimalizacji ich negatywnych skutków; - posiada wiedzę na temat ról i ich znaczenia w zespole opartym na poziomej strukturze pracowniczej; - zna i rozumie siłę przekonań oraz siłę schematów; - zna czynniki wspomagające współpracę w grupie wobec planowanych zmian; - posiada wiedzę nt. zwiększania motywacji i zaangażowania oraz ich wpływu na pracę zespołu; - zna zasady budowania pozytywnych i efektywnych relacji w zespole. Co uczestnik będzie umiał, (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)? - potrafi wykorzystać zasady efektywnej komunikacji w zespole w ramach wspólnego kreowania nowych ścieżek rozwoju oraz unikania błędów lub minimalizacji ich negatywnych skutków; - potrafi efektywnie wyznaczyć sobie cele w kontekście zaplanowanych rezultatów przez zespół pracowniczy; - potrafi wykorzystać czynniki wspomagające współpracę w grupie wobec planowanych zmian; - potrafi zespołowo rozwiązywać problemy i podejmować decyzje; - potrafi zaobserwować, zareagować i wyciągnąć wnioski w sytuacjach pojawienia się błędów komunikacyjnych;  - potrafi wspólnie określić czas i poszczególne procesy wymierzonych zadań i w sposób efektywny koordynować pracę zespołową. Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając z usługi? - uczestnicy rozwiną kompetencje społeczne w zakresie umiejętnego prowadzenia rozmów (słuchania, przetwarzania informacji, przekonywania,), radzenia sobie z emocjami, zarządzania czasem, efektywnego działania w sytuacjach konfliktowych, podejmowania decyzji i planowania, co oznacza, iż w toku uczenia się u uczestników rozwinięta zostanie zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.


Drukuj do PDF