Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Szkolenie w zakresie przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie zgodnie z wymogami RODO


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/7321/419542
Cena netto 6 250,00 zł Cena brutto 7 687,50 zł
Cena netto za godzinę 260,42 zł Cena brutto za godzinę 320,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-20 Termin zakończenia usługi 2019-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-20
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu LUGA Glińska Agnieszka
Osoba do kontaktu Anna Jaroszek Telefon 663770804
E-mail info@luga.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy która pozwoli im poznać obowiązki prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych. Celem jest w szczególności przekazanie uczestnikom wiedzy potrzebnej do przestrzegania RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa. Celem jest przekazanie wiedzy w zakresie bezpiecznego oraz zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w ramach przedsiębiorstwa: 1. w relacjach z pracownikiem i współpracownikiem, 2. w relacjach z klientami, dostawcami i pozostałymi kontrahentami; 3. podmiotami, którym powierzane jest przetwarzanie danych osobowych. Podczas szkolenia uczestnik nauczy się jak wykonać dokumentację RODO, wymaganą przez UODO, w swojej organizacji, będzie wiedział jak zaimplementować RODO w swojej organizacji oraz będzie potrafił wykonać inwentaryzację przetwarzanych danych osobowych, dzięki czemu będzie zdawał sobie sprawę z tego: 1. jakich osób dane posiada? 2. jakiego typu są to dane? 3. co robi z tymi danymi? 4. po co ma te dane? 5. na jakiej podstawie je przetwarza? 6. ile tych danych przetwarza? 7. z czyją pomocą je przetwarza? 8. na jakim sprzęcie je przetwarza? 9. komu je powierza? 10. kim jest: administratorem, podmiotem przetwarzający, współadministratorem. Przekazany zakres wiedzy ma na celu zaznajomienie uczestników z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie europejskim, jak i krajowym, zapoznanie z prawami jakie RODO przyznaje osobom, których dane dotyczą, zaznajomienie z obowiązkami jakie dotyczą każdego z pracowników oraz przedsiębiorstwo, a także zaznajomienie z zasadami przetwarzania danych osobowych. Celem szkolenia jest także przygotowanie uczestników w ten sposób, by po jego zakończeniu byli w stanie samodzielnie poszerzać swoją wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, śledzić nowelizacje prawa w tym zakresie, a także byli w stanie przygotować i uaktualniać dokumentację ochrony danych osobowych niezbędną przedsiębiorstwu. Cel biznesowy Spełnienie wymogów w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w ramach przedsiębiorstwa poprzez: 1. przeszkolenie pracowników, oraz kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie w zakresie ochrony danych osobowych co stanowi wymóg RODO; 2. dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymogów RODO, co pozwala na działanie zgodnie z prawem, a także uniknięcie kar za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, jak również przygotowanie pracowników do dostosowywania działalności do wymogów RODO; 3. przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji IOD/pełnomocnika ds. danych osobowych, którego posiadanie jest zalecane przez UODO. Cel społeczny Szkolenie ma także na celu zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, by każdy z uczestników: 1) miał świadomość istotności ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, 2) potrafił ocenić ryzyko oraz zachęcać współpracowników do doskonalenia ochrony danych w przedsiębiorstwie, 3) potrafił zauważać błędy w przetwarzaniu danych osobowych i miejsca, gdzie jest możliwa poprawa w tym zakresie, 4) potrafił przedstawiać korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające ze zwiększenia ochrony danych osobowych, 5) potrafił argumentować, także z wykorzystaniem argumentów prawnych, dla przekonania przedsiębiorstwa do poprawy ochrony danych osobowych, 6) potrafił przygotować, przedstawić i obronić swoje stanowisko w zakresie tego, jak w przedsiębiorstwie powinna być prowadzona ochrona danych osobowych, 7) miał świadomość konsekwencji przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem i potrafił przedstawić te sankcje w swoim przedsiębiorstwie. Cele usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia Cele szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie: 1. znał i rozumiał obowiązki przedsiębiorstwa, jak i poszczególnego pracownika, w zakresie ochrony danych osobowych; 2. znał i rozumiał zasady obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych; 3. znał i rozumiał istotne pojęcia zawarte w przepisach RODO. Cele szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie: 1. potrafił samodzielnie przeprowadzić audyt wewnętrzny organizacji pod kątem ochrony danych osobowych, a także ocenić ryzyka istniejące w tym zakresie; 2. potrafił samodzielnie zidentyfikować dokumentację ochrony danych osobowych jaka jest potrzebna w przedsiębiorstwie, jak i konkretnemu pracownikowi; 3. potrafił samodzielnie przygotować politykę ochrony danych osobowych; 4. potrafił samodzielnie przygotować zgody i obowiązki informacyjne, a także upoważnienia wymagane przez RODO i niezbędne danemu przedsiębiorstwu; 5. potrafił samodzielnie przygotować, aktualizować i uzupełniać rejestr czynności przetwarzania; 6. potrafił samodzielnie stosować w przedsiębiorstwie wynikające z RODO zasady privacy by design i privacy by default. Cele szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie: 1. miał świadomość istotności ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych; 2. potrafił ocenić ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz zachęcać współpracowników do doskonalenia ochrony danych w przedsiębiorstwie; 3. potrafił zauważać błędy w przetwarzaniu danych osobowych i miejsca, gdzie jest możliwa poprawa w tym zakresie; 4. potrafił przedstawiać korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające ze zwiększenia ochrony danych osobowych; 5. potrafił argumentować, także z wykorzystaniem argumentów prawnych, dla przekonania przedsiębiorstwa do poprawy ochrony danych osobowych; 6. potrafił przygotować, przedstawić i obronić swoje stanowisko w zakresie tego, jak w przedsiębiorstwie powinna być prowadzona ochrona danych osobowych; 7. miał świadomość konsekwencji przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem i potrafił przedstawić te sankcji w swoim przedsiębiorstwie.
Drukuj do PDF