Kategorie usług
 
Menu

Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowego


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/17/15545/416083
Cena netto 420,00 zł Cena brutto 420,00 zł
Cena netto za godzinę 52,50 zł Cena brutto za godzinę 52,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-28 Termin zakończenia usługi 2019-06-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-26
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Osoba do kontaktu Patrycja Basta Telefon 500358589
E-mail patrycja.basta@frbs.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw prawnych regulujących problematykę rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad otwierania rachunków oszczędnościowych, rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku. Usystematyzowanie wiedzy oraz prezentacja aktualnego orzecznictwa sądowego. Ponadto szkolenie ma na celu zbudowanie u uczestników poczucia kształtowania własnego rozwoju oraz zdolności autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. Ponadto uczestnik nabywa : WIEDZĘ ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw prawnych regulujących problematykę rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad otwierania rachunków oszczędnościowych, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku, ma uporządkowaną wiedzę merytoryczną i praktyczną w zakresie aktualnego orzecznictwa sądowego. UMIEJĘTNOŚCI potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą podstaw prawnych regulujących problematykę rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad otwierania rachunków oszczędnościowych oraz rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku, potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z praktycznym wykonywaniem czynności zawodowych w zakresie otwierania rachunków oszczędnościowych oraz rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku, potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego w zakresie zasad otwierania rachunków oszczędnościowych oraz rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i dalszego kształcenia, widzi konieczność stałego śledzenia literatury fachowej w zakresie zasad otwierania rachunków oszczędnościowych oraz rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku, ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w zakresie zasad otwierania rachunków oszczędnościowych oraz rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku, dostrzega i formułuje problemy związane z interpretacją przepisów dotyczących zasad otwierania rachunków oszczędnościowych oraz rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w zakresie prawidłowego stosowania przepisów i zasad przedstawionych na szkoleniu.
Drukuj do PDF