Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka polskiego – poziom A1 podstawowy-PS=PL1-zajęcia od 2019-10 (piątki)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/12/11271/414145
Cena netto 2 510,00 zł Cena brutto 2 510,00 zł
Cena netto za godzinę 50,20 zł Cena brutto za godzinę 50,20
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-11 Termin zakończenia usługi 2020-05-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-11
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w formie kursu - język hiszpański - poziom przedśredniozaawansowany (A2)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PHU BEST CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH DARIUSZ WIŚNIEWSKI
Osoba do kontaktu Karolina Matysiak Telefon 500169048
E-mail pszczyna@bestcentrum.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Zgodnie z zasadą SMART celem biznesowym jest podniesienie przez pracowników oraz przedsiębiorcę kompetencji w obszarze języka obcego, którego dotyczy dana usługa, co przyniesie niewątpliwie duże profity dla przedsiębiorstwa korzystającego z usługi. Pojawiają się możliwości współpracy na arenie międzynarodowej, pozyskania nowych kontrahentów i klientów, dotarcia na nowe rynki zagraniczne, udział w międzynarodowych konferencjach i targach, które to posłużą wymianie doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych, a wszystko to przełoży się na rozwój firmy oraz jej zyski. Wykwalifikowany językowo personel to gwarancja sukcesu firmy i jej trwałego rozwoju. S – wzrost komfortu współpracy z klientami oraz kontrahentami zagranicznymi oraz pozyskanie nowego klienta lub kontrahenta niepolskojęzycznego M – nawiązanie relacji i pozyskanie nowych klientów lub kontrahentów zagranicznych powinno nastąpić po wdrożeniu nabytych kompetencji w życie tj. po zakończeniu kursu. A – wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji z języka włoskiego uczestników szkolenia, potwierdzony zdanym wewnętrznym testem końcowym w okresie realizacji usługi. Uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystać wiedzę by efektywniej rozwijać się zawodowo i poszerzać swoje umiejętności w zakresie języka włoskiego na konferencjach, szkoleniach i targach prowadzonych na całym świecie w języku włoskim, w celu pozyskania większej ilości klientów i kontrahentów zagranicznych. R – nawiązanie relacji z klientem niepolskojęzycznym możliwe jest dopiero po nabyciu przynajmniej przedśredniozaawansowanych kompetencji językowych tj. przyswojeniu słownictwa oraz struktur gramatycznych na poziomie A2 (przedśredniozaawansowanym). T – osiągnięcie celu będzie możliwe po wdrożeniu nabytych kompetencji w życie tj. po zakończeniu kursu. Realizacja usługi to również wzrost satysfakcji klientów zagranicznych oraz nowe narzędzia w rękach uczestników, którzy zakończyli szkolenie, co spowoduje osiągnięcie korzyści finansowych w ciągu najbliższego roku.
Cel edukacyjny
1. Wiedza: zdobycie wiedzy z języka polskiego na poziomie A1 podstawowym. 2. Umiejętności: doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych), poszerzanie zasobu leksykalnego i znajomości konstrukcji gramatycznych. umiejętność rozumienia tekstów pisanych, mówionych i słuchanych (na poziomie podstawowym) oraz zdobywanie wiedzy na temat kraju w którym mówi się danym językiem. 3. Kompetencje: umiejętność swobodnego komunikowania się w języku obcym zarówno w kraju jak i za granicą. Zdolność płynnego i spontanicznego wypowiadania się i prowadzenia naturalnej konwersacji z rodzinnymi użytkownikami danego języka. Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych, przełamywanie barier językowych.


Drukuj do PDF