Kategorie usług
 
Menu

Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/30/7930/408404
Cena netto 1 785,00 zł Cena brutto 1 785,00 zł
Cena netto za godzinę 9,92 zł Cena brutto za godzinę 9,92
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-31 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 36
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny prowadzenie studiów podyplomowych, wydawanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych na pdst. Art. 6.1 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.05.2005 r. (z późn. zmianami) - Dz.U. z dnia 15.11.2016 r. poz. 1842
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Humanitas
Osoba do kontaktu Agnieszka Pilnicka Telefon +48 /32/ 363-12-21
E-mail agnieszka.pilnicka@humanitas.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są zgodne z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wiedza: Uczestnik ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa finansowego i ogólnego prawa podatkowego oraz prawo budżetowego w odniesieniu do administracji publicznej. Uczestnik zna cel, zakres, tryb i procedury postępowania podatkowego. Posiada wiedzę na temat instancji, sposobu wszczęcia, stron postępowania podatkowego, zna przebieg postępowania podatkowego a także ordynację podatkową. Uczestnik posiada poszerzoną wiedzę na temat podatkowych i opłatowych dochodów budżetowych. Zna źródła dochodów państwa oraz podstawy prawne regulujące gromadzenie i wydatkowanie środków budżetu państwa. Zna podział dochodów budżetu państwa i potrafi go omówić. Uczestnik posiada pogłębiona wiedzę na temat celów, funkcji i zadań rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i rachunkowości sektora finansów publicznych. Zna różnice między poszczególnymi rodzajami rachunkowości ze względu na odbiorcę informacji, regulacje, charakter informacji, zasady wyceny, zakres sprawozdań, okres sprawozdawczy. Uczestnik zna w stopniu rozszerzonym zakres finansów publicznych, czyli procesy gromadzenia i podziału środków publicznych znajdujących się w dyspozycji władz publicznych, a przede wszystkim budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego oraz budżetu ubezpieczeń Uczestnik ma pogłębioną wiedzę w zakresie dyscypliny finansów publicznych w szczególności z ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej. Zna odpowiedzialność i skutki naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Uczestnik posiada pogłębioną wiedzę na temat podstaw prawnych, zakresu, systemu, wymiaru i zakresu, podstawowych elementów oraz czynności kontrolnych podejmowanych podczas kontroli finansów publicznych. Uczestnik zna w stopniu rozszerzonym podstawowe akty prawne dotyczące zamówień publicznych – zna szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych, sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów. Posiada wiedzę na temat różnych trybów zamówień publicznych oraz naruszenia prawa zamówień publicznych. Uczestnik posiada pogłębioną wiedzę na temat podstaw prawnych, źródeł, obowiązków oraz zasad odpowiedzialności w zakresie sprawozdawczości finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności zna system sprawozdawczości budżetowej (istotę, cele i funkcje), rodzaje i obieg sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zna zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i zasady kontroli formalnej, rachunkowej i merytorycznej sprawozdań budżetowych. Umiejętności: Uczestnik potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska prawne w zakresie prawa finansowego i rachunkowości budżetowej w administracji publicznej. Uczestnik ma umiejętność prawidłowego posługiwania się podstawową wiedzą z zakresu prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej, potrafi pozyskiwać dane dla analizowania procesów i zjawisk związanych z finansami publicznymi. Uczestnik potrafi samodzielnie zinterpretować podatkowe i opłatowe dochody budżetowe. Potrafi wskazać źródła dochodów państwa oraz podstawy prawne regulujące gromadzenie i wydatkowanie środków budżetu państwa. Dokonuje podziału dochodów budżetu państwa i potrafi go omówić. Uczestnik wskazuje różnice między poszczególnymi rodzajami rachunkowości ze względu na odbiorcę informacji, regulacje, charakter informacji, zasady wyceny, zakres sprawozdań, okres sprawozdawczy. Uczestnik potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu prawa finansowego i rachunkowości budżetowej w administracji publicznej. Uczestnik potrafi prawidłowo zebrać i dokonać analizy finansów publicznych, potrafi wskazać podział środków publicznych znajdujących się w dyspozycji władz publicznych, a przede wszystkim budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego oraz budżetu ubezpieczeń społecznych. Uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do różnego rodzaju przetargów. Uczestnik potrafi poprawnie skonstruować sprawozdanie budżetowe, uwzględniając istotę, cele i funkcje a także zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i zasady kontroli formalnej, rachunkowej i merytorycznej sprawozdań budżetowych. Kompetencje: Uczestnik ma świadomość ważności i zrozumienie dla profesjonalnego podejścia do wykonywanej pracy, potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego doskonalenia się. Uczestnik wykazuje gotowość prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień dotyczących funkcjonowania finansów publicznych w oparciu o prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej. Rozumie konieczność stosowania etycznych zasad i standardów w administracji publicznej.
Drukuj do PDF