Kategorie usług
 
Menu

Certyfikowany Coach


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/30/7930/408382
Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 7 000,00 zł
Cena netto za godzinę 35,00 zł Cena brutto za godzinę 35,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 200
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-19 Termin zakończenia usługi 2020-06-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-31 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 22
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny prowadzenie studiów podyplomowych, wydawanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych na pdst. Art. 6.1 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.05.2005 r. (z późn. zmianami) - Dz.U. z dnia 15.11.2016 r. poz. 1842
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Humanitas
Osoba do kontaktu Agnieszka Pilnicka Telefon +48 /32/ 363-12-21
E-mail agnieszka.pilnicka@humanitas.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Certyfikowany Coach to unikatowe studia podyplomowe stanowiące odpowiedź na potrzeby rynku pracy - wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia life coachingów (Coaching for Life - nastawiony na relacje i życie osobiste) and business coachingów (Coaching for Business - nastawiony na rozwój biznesu) w firmach, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach oraz z klientem indywidualnym. Coach staje się pożądanym zawodem, wykorzystywany jest w wielu dziedzinach. Prognozy pokazują, że zapotrzebowanie na różnego rodzaje i formy coachingu będzie szybko wzrastało przez najbliższe lata. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne są przekazywane zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wiedza: Uczestnik zna w stopniu pogłębionym terminologię stosowaną zarówno w teorii jak i w praktyce coachingu. Uczestnik posiada pogłębioną wiedzę na temat filozofii i specyfiki w pracy coachingowej, zna cechy oraz rodzaje coachingu. Uczestnik zna w stopniu pogłębionym techniki pracy coachingowej oraz proces planowania i organizowania sesji coachingowych. Uczestnik zna zasady stosowania narzędzi pracy z Klientem w coachingu. Uczestnik ma rozszerzoną wiedzę na temat coachingu i jego specyfiki w odróżnieniu od innych działań rozwojowych, nabył wiedzy o coachingowym stylu zarządzania. Uczestnik zna w stopniu pogłębionym zasady wdrażania coachingu w organizacji: budowanie relacji biznesowych i techniki sprzedaży. Uczestnik posiada rozszerzonym wiedzę o ewaluacji procesów coachingowych, superwizji. Uczestnik posiada pogłębioną wiedzę o modelach i strukturach coachingowych, w szczególności o coachingu grupowym i zespołowym. Zna narzędzia wykorzystywane w przez coacha i różnice w pracy. Umiejętności: Uczestnik posługuje się swobodnie terminologią stosowaną w teorii i praktyce coachingu. Uczestnik potrafi współpracować z Klientem w zakresie prawidłowego sformułowania celu sesji i procesu sesji coachingowej. Uczestnik potrafi wspólnie z Klientem zdefiniować kontrakt, w oparciu o który przeprowadza sesje. Uczestnik potrafi zastosować wiedzę z zakresu komunikacji: wybiera i stosuje efektywne narzędzia komunikacji coachingowej. Uczestnik posiada umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia sesji coachingowych przy użyciu dowolnej struktury sesji i wykorzystaniu technik i narzędzi coachingu. Uczestnik, wykorzystując zdobytą wiedzę, potrafi budować relację biznesową, posiada umiejętności negocjacyjne. Uczestnik potrafi wskazać i wykorzystać różnice między coachingiem zespołowym a grupowym. Uczestnik, w prawidłowy sposób, przeprowadza Klienta przez zmianę: dokonuje diagnozy, wskazuje grupy przeszkód, trafnie identyfikuje fazy reakcji na zmianę, wskazuje Klientowi różne perspektywy. Kompetencje: Uczestnik jest przekonany o konieczności ciągłego doskonalenia kompetencji interpersonalnych niezbędnych w pracy coacha: komunikacji, współpracy, asertywnego zachowania, autoprezentacji i wywierania wpływu, umiejętności rozwiązywania konfliktów: negocjacji i mediacji, efektywnego wykorzystania czasu. Uczestnik jest przekonany o sensie i znaczeniu promowania swoją postawą profesjonalizmu i standardów etycznych prowadzenia procesów coachingowych, stosuje standardy międzynarodowe. Uczestnik ma świadomość konieczności stosowania adekwatnych działań rozwojowych do indywidualnych oczekiwań klientów. Uczestnik jest gotowy do analizy swoich kompetencji coachingowych oraz na przyjmowanie informacji zwrotnych.
Drukuj do PDF