Kategorie usług
 
Menu

Bezpieczeństwo i higiena pracy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/30/7930/408182
Cena netto 2 285,00 zł Cena brutto 2 285,00 zł
Cena netto za godzinę 10,63 zł Cena brutto za godzinę 10,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 215
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-09 Termin zakończenia usługi 2020-06-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-31 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 36
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny prowadzenie kursów dokształcających i szkoleń, wydawanie świadectw ukończenia kursów dokształcających i szkoleń zgodnie z art. 6.1 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.05.2005 r. (z późn. zmianami) - Dz.U. z dnia 15.11.2016 r. poz. 1842
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Humanitas
Osoba do kontaktu Agnieszka Pilnicka Telefon +48 /32/ 363-12-21
E-mail agnieszka.pilnicka@humanitas.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związana z dostosowanie przepisów do uregulowań Unii Europejskiej wymagają od pracowników służb BHP posiadania odpowiednich kwalifikacji w tej dziedzinie. Prawo wykonywania zadań służb bhp oraz zajmowania kierowniczych stanowisk w komórkach organizacyjnych tych służb zarezerwowane jest dla absolwentów studiów z zakresu BHP. Studia mają na celu zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Celem kształcenia jest przekazywanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, która obejmuje między innymi zagrożenia występujące w procesach technologicznych pracy i metody ich eliminowania lub ograniczenia; wypracowanie umiejętności prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadań i metod pracy służb bhp.; ugruntowanie umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa, psychologii pracy, zarządzania i ergonomii. Ważnym celem tych studiów jest również ugruntowanie świadomości wśród absolwentów konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i normami prawnymi oraz przygotowanie absolwentów studiów do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, a przez to do podniesienia ogólnego stanu świadomości społecznej w problematyce dotyczącej BHP w środowisku pracy. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne są przekazywane zgodnie z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Wiedza: Uczestnik zna uregulowania prawne stosowane w i UE w odniesieniu do prawa pracy, ochrony pracy, prawnych aspektów związanych z ochroną -poż. oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w organizacji. Posiada wiedzę związaną z ochroną środowiska pracy oraz środowiska naturalnego. Uczestnik posiada wiedzę o przyczynach wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zna ponadto procedury postępowania powypadkowego. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Uczestnik posiada ugruntowaną wiedzę na temat różnych metod identyfikacji i oceny ryzyka zawodowego w świetle przepisów prawa i wie w jaki sposób minimalizować czynniki negatywne. Zna zagadnienia dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy. Uczestnik posiada wiedzę na temat dydaktyki ogólnej oraz organizacji i metod szkolenia w zakresie BHP. Uczestnik posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu tworzenia i przechowywania dokumentacji BHP. Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą ergonomii i filozofii w kształtowaniu warunków pracy oraz psychologii i socjologii pracy. Uczestnik zna systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, z uwzględnieniem audytu wewnętrznego i formami nadzoru nad warunkami pracy. Uczestnik zna w stopniu rozszerzonym zasady tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Umiejętności: Uczestnik potrafi dokonać obserwacji zjawisk i procesów dotyczących BHP oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia teoretyczne wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce i zaproponować rozwiązania dla własnej organizacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnik potrafi samodzielnie sporządzić niezbędną dokumentację dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz dokumentacje powypadkową. Uczestnik potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. Uczestnik posiada umiejętności identyfikacji sytuacji i zdarzeń, powodujących zagrożenia i ocenić ryzyko zawodowe. Uczestnik posiada umiejętność analizowania przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, potrafi zastosować procedury powypadkowe. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i przepisami prawnymi, dotyczącymi zarówno obowiązków pracowników jak i pracodawców w zakresie BHP. Kompetencje: Uczestnik ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, wykazuje gotowość samodzielnego i krytycznego uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie BHP, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się bezpiecznych zachowań innych osób. Uczestnik jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Uczestnik rozumie potrzebę respektowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach produkcyjnych, przedstawiania pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz udziału w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnik docenia wagę i znaczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz działań profilaktycznych. Uczestnik szanuje i respektuje przepisy prawa oraz postępuje etycznie.
Drukuj do PDF