Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie zasobami ludzkimi


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/30/7930/408135
Cena netto 2 185,00 zł Cena brutto 2 185,00 zł
Cena netto za godzinę 12,14 zł Cena brutto za godzinę 12,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-08 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-31 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 32
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny prowadzenie studiów podyplomowych, wydawanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych na pdst. Art. 6.1 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.05.2005 r. (z późn. zmianami) - Dz.U. z dnia 15.11.2016 r. poz. 1842
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Humanitas
Osoba do kontaktu Agnieszka Pilnicka Telefon +48 /32/ 363-12-21
E-mail agnieszka.pilnicka@humanitas.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne są przekazywane zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wiedza: Uczestnik zna terminologię stosowaną zarówno w teorii jak i w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.Uczestnik posiada wiedzę dotycząca uregulowań prawnych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik posiada wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach w tym o psychologicznych aspektach zarządzania, wywierania wpływu i manipulacji, asertywności, negocjacjach, coachingu. Uczestnik zna modele polityki personalnej, elementy systemu ocen pracowniczych i kryteria oceniani, teorie przywództwa i style kierowania, problematykę pracy zespołowej, problematykę inteligencji emocjonalnej i koncepcje stresu. Uczestnik posiada wiedzę na temat znaczenia poprawnej komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji wewnętrznej w firmie na różnych poziomach struktury organizacyjnej, a także technik zarządzania sobą i czasem. Uczestnik zna wybrane metody i narzędzia stosowane w planowaniu zatrudnienia, zarządzaniu karierą zawodową i rozwojem pracowników, zarządzaniu kompetencjami i wiedzą. Uczestnik posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu metod doboru pracowników (rekrutacji, selekcji, wprowadzani do pracy) motywowania i oceniania i skutecznego kierowania ludźmi w tym wykorzystania metody Asseessment center i jej specyfiki. Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą tematyki zarządzania kulturą organizacji: zna poziomy i funkcje kultury organizacyjnej, typy i charakterystyczne cechy kultur organizacyjnych Uczestnik zna systemy zarządzania zespołami pracowniczymi w odniesieniu do skutecznego kierowania ludźmi. Umiejętności: Uczestnik posługuje się swobodnie terminologią stosowaną w teorii i praktyce zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik potrafi rozróżnić i scharakteryzować poszczególne etapy procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Potrafi zastosować metodykę rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych w planowaniu szkoleń w organizacji, planuje, prowadzi i ocenia procesy szkoleniowe. Uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi: dostrzega, obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska społeczne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik potrafi samodzielnie zdefiniować warunki, jakie powinien spełniać system ocen pracowniczych, umie skonstruować kwestionariusz oceny pracownika szeregowego i menedżera. Uczestnik potrafi zastosować wiedzę z zakresu zarządzania kompetencjami w identyfikacji kompetencji pracowników i menedżerów, współpracuje w zespole przyjmując poszczególne role i wypełniając zadania. Potrafi zbudować i sprawdzić system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej PR w miejscu pracy wykorzystując do tego wiedzę i wcześniejsze doświadczenie. Potrafi zastosować wybrane metody i techniki zarządzania oraz rozwiązywania problemów organizacyjnych. Uczestnik potrafi zastosować posiadane kompetencje społeczne w sytuacjach trudnych w organizacjach, potrafi radzić sobie ze stresem, jest odporny na manipulacje, potrafi zastosować różne techniki autoprezentacji, pracuje dna swoją asertywnością. Kompetencje: Uczestnik jest przekonany o konieczności ciągłego doskonalenia kompetencji interpersonalnych: komunikacji, współpracy, asertywnego zachowania, autoprezentacji i wywierania wpływu, umiejętności rozwiązywania konfliktów i negocjacji, efektywnego wykorzystania czasu. Uczestnik jest przekonany o sensie i znaczeniu przejrzystych zasad komunikowania wewnętrznego w firmie oraz osobistego wpływu na PR firmy. Uczestnik rozumie znaczenie kultury organizacyjnej i systemu społecznego organizacji w budowie i realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik ma świadomość specyfiki podejmowanych działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach. Uczestnik docenia znaczenie zachowania się w sposób profesjonalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ma świadomość konieczności przestrzegania standardów etycznych i prawnych
Drukuj do PDF