Kategorie usług
 
Menu

Kadry i Płace


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/30/7930/408050
Cena netto 2 285,00 zł Cena brutto 2 285,00 zł
Cena netto za godzinę 13,44 zł Cena brutto za godzinę 13,44
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 170
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-07 Termin zakończenia usługi 2020-06-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-31 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 32
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny prowadzenie studiów podyplomowych, wydawanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych na pdst. Art. 6.1 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.05.2005 r. (z późn. zmianami) - Dz.U. z dnia 15.11.2016 r. poz. 1842
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Humanitas
Osoba do kontaktu Agnieszka Pilnicka Telefon +48 /32/ 363-12-21
E-mail agnieszka.pilnicka@humanitas.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów "Kadry i Płace" jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu m.in. stosowania przepisów prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne są przekazywane zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wiedza: Uczestnik ma rozszerzoną i pogłębiona wiedzę na temat prawa pracy oraz specyfiki aktów wewnątrzzakładowych. Uczestnik posiada zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania PIP oraz BHP. Uczestnik zna w stopniu pogłębionym system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Uczestnik posiada zaawansowaną wiedzę na temat podstaw prawnych i organizacyjnych systemów płac. Uczestnik zna w stopniu pogłębionym narzędzia informatyczne wykorzystywane w kadrach. Umiejętności: Uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Uczestnik potrafi sporządzać dokumentację ze stosunku pracy. Uczestnik potrafi dobierać i wykorzystywać różne formy zatrudnienia biorąc pod uwagę specyfikę organizacji oraz przepisy prawa. Uczestnik potrafi zaplanować system płac w organizacji biorąc pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze, inne świadczenia ze stosunku pracy, potrącenia z wynagrodzenia, potrafi także rozliczać podróże służbowe. Uczestnik posiada umiejętności niezbędne do współpracy z PIP oraz służbami BHP. Uczestnik potrafi korzystać z narzędzi informatycznych wykorzystywanych w kadrach, w szczególności z programu Płatnik i Symfonia. Kompetencje społeczne: Uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Uczestnik ma świadomość zmienności przyczyn i charakteru współpracy w różnych środowiskach pracy. Jest otwarty na zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych. Szanuje różne poglądy i postawy.
Drukuj do PDF