Kategorie usług
 
Menu

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat."B",operator koparko-ładowarki kl.III,wielozadaniowych nośników osprzętów ,ładowarki kl.I,koparki kl.I,+komplet badań i pierwsze podejścia do egzaminów.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/14/18222/401842
Cena netto 14 350,00 zł Cena brutto 14 350,00 zł
Cena netto za godzinę 19,47 zł Cena brutto za godzinę 19,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 737
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-25 Termin zakończenia usługi 2019-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-25
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny KURS NA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
ZAWÓD -UPRAWNIENIA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY KAT.B
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Zdobycie uprawnień operatora koparko-ładowarki kl.III,wielozadaniowych osprzętów ,ładowarki kl.I,koparki kl.I
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RYSZARD KAMIŃSKI
Osoba do kontaktu KRZYSZTOF KAMIŃSKI Telefon 605036725
E-mail biuro@osk-kaminski.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
ZDOBYCIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORA NAUKI JAZDY I OPERATORA MASZYN BUDOWLANYCH
Cel edukacyjny
Zdobycie wiadomości, umiejętności i kompetencji: z psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, techniki i taktyki jazdy. Po ukończeniu kursu absolwent będzie wiedział, rozumiał: - podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej, - charakterystykę dotyczącą kandydata na kierowcę lub motorniczego, - wybrane zagadnienia z psychologii ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czasu reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem w szczególności: alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia, zagrożeń występujących w ruchu drogowym, - wykorzystać wiedzy z psychologii w szkoleniu kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowcę lub motorniczego do kierowania pojazdem - znał zagadnienia etyki zawodu instruktora i wykładowcy, - znał etapy procesu nauczania, - znał zasady dotyczące szkolenia dorosłych – motywacji, - znał formy i metody zajęć teoretycznych i praktycznych ujętych w programie szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, w szczególności: podział tematyczny zajęć w poszczególnych kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia, podział wymiaru czasu szkolenia, kolejność realizacji zajęć, - znał środki dydaktyczne, - znał zasady wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, - znał organy administracji publicznej zajmujące się problematyką ruchu drogowego i ich zadania, - znał akty prawne odnoszące się do kierujących pojazdami, - znał stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i województwie, - znał zasady kontroli ruchu drogowego, zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, - miał wiadomości dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego oraz zawodowego, - miał wiadomości dotyczące rozpoczęcia działalności ośrodka szkolenia kierowców, - miał wiadomości dotyczące rozpoczęcia pracy instruktora, - miał wiadomości dotyczące zarządzania ośrodkiem szkolenia kierowców, - znał zasady prowadzenia dokumentacji ośrodka szkolenia kierowców. Po ukończeniu kursu absolwent będzie umiał, potrafił wykonać: - umiał wykorzystać wiedzy z psychologii w szkoleniu kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowcę lub motorniczego do kierowania pojazdem, - umiał motywować osoby dorosłe podczas ich szkolenia, - umiał planować i właściwie realizować proces nauczania, - umiał oceniać kwalifikacje kandydata na kierowcę i ustalać wymiar czasu szkolenia niezbędnego do osiągnięcia celów określonych w programach szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, - umiał stosować odpowiednie formy i metody zajęć teoretycznych i praktycznych ujętych w programie szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, w szczególności: podział tematyczny zajęć w poszczególnych kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia, podział wymiaru czasu szkolenia, kolejność realizacji zajęć, - umiał stosować środki dydaktyczne, - umiał przygotować się do jazdy oraz właściwie używać mechanizmy sterowania pojazdem, - umiał bezpieczne prowadzić pojazd i wykonywać prawidłowo manewry na drodze, - umiał przewidywać rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia na drodze oraz skuteczne reagować na nie, - umiał wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, - umiał prowadzić dokumentację ośrodka szkolenia, - umiał sprawować nadzór nad prowadzeniem szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych. Po ukończeniu kursu absolwent będzie posiadał kompetencje społeczne: - przestrzegał zasad kultury jazdy, - przestrzegał etyki zawodu instru nauki jazdy, - posiadła umiejętność samokształcenia. 2.Zdobycie uprawnień operatora koparko-ładowarki kl.III,wielozadaniowych osprzętów ,ładowarki kl.I,koparki kl.I
Drukuj do PDF