Kategorie usług
 
Menu

Trening umiejętności kierowniczych


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/24/20269/380797
Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł
Cena netto za godzinę 81,19 zł Cena brutto za godzinę 81,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-10 Termin zakończenia usługi 2019-10-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-03
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny Zgodnie z zapisami § 6.pkt 2 ust. 4-7. Statutu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, Uczelnia ma w szczególności prawo do: prowadzenia kursów doszkalających i szkoleń • potwierdzania efektów uczenia się na zasad określonych w Ustawie • wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych, szkoleń i kursów
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Osoba do kontaktu Karolina Zborowska Telefon +48 12 683 24 77
E-mail kzborowska@wse.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Trening umiejętności kierowniczych” jest nabycie i wzmocnienie kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem.  Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych funkcji kierowniczych, jego zadań oraz sposobów ich realizacji, - umie określić stosowane przez siebie style kierowania, delegować zadania, motywować pracowników, przekazywać im trudne decyzje, przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą jak i nagradzającą oraz posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą kierownika zespołu - ma umiejętność samokształcenia się w zakresie pełnionej funkcji kierowniczej, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać sytuacje trudne wśród pracowników.
Drukuj do PDF