Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe SOPOT: Podyplomowe studia z zakresu dydaktyki języka angielskiego - kurs kwalifikacyjno-metodyczny


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/17/14313/373479
Cena netto 6 900,00 zł Cena brutto 6 900,00 zł
Cena netto za godzinę 20,91 zł Cena brutto za godzinę 20,91
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 330
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-01 Termin zakończenia usługi 2021-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Uczelnia prowadzi studia podyplomowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczelnia wydaje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z ustawą.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Osoba do kontaktu Marta Miszewska Telefon +48 587214690
E-mail studium.sopot@swps.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego, przekazanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej, nauka praktycznych umiejętności powiązanych z wymienionymi przedmiotami, a także rozwinięcie takich zdolności jak umiejętność: obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego. Słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół i kursów (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianym przepisami). CELE / ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego, przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej, przekazanie umiejętności obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego, słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół i kursów (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianym przepisami). ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM: WIEDZA Z ZAKRESU: • psychologii (psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, psychologia procesu uczenia się, psychologia osobowości i różnic indywidualnych, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, psychologia emocji i motywacji, efektywna komunikacja, zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie); • pedagogiki (diagnoza nauczycielska, pozadydaktyczne obowiązki nauczyciela w szkole); • dydaktyki przedmiotowej (prawo oświatowe, kontrola i ocena wyników kształcenia, metody i podejścia w nauczaniu języka, dydaktyka języka angielskiego w różnych grupach wiekowych, piosenki, rymowanki i gry w nauczaniu języka, drama, nauczanie czterech sprawności językowych i ich integracji, techniki nauczania słownictwa, wymowy i gramatyki, integracja międzyprzedmiotowa, rozwijanie kompetencji interkulturowej); • emisji głosu; • kultury i historii krajów anglojęzycznych. UMIEJĘTNOŚCI: • przeprowadzanie diagnozy nauczycielskiej; • planowanie lekcji i sylabusa; • obserwacja lekcji; • indywidualizacja pracy z uczniem; • ocena jakości pracy nad językiem i jej efektów; • swobodne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych i samodzielne tworzenie multimediów; • świadome i efektywne posługiwanie się własnym głosem. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: • skuteczne motywowanie uczniów; • utrzymanie dyscypliny i kierowanie klasą; • analiza podłoża problemów wychowawczych, rozpoznawanie motywu i przyczyny konfliktu; • przekazywanie informacji zwrotnej; • współpraca z dyrekcją, innymi nauczycielami z tej samej szkoły oraz rodzicami uczniów; • współpraca z innymi szkołami (m.in. w ramach wymiany szkolnej, w tym międzynarodowej).
Drukuj do PDF