Kategorie usług
 
Menu

Intensywny Kurs Zarządzania Projektami


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/09/20269/333953
Cena netto 4 400,00 zł Cena brutto 4 400,00 zł
Cena netto za godzinę 55,00 zł Cena brutto za godzinę 55,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-02 Termin zakończenia usługi 2019-10-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-02
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny Zgodnie z zapisami § 6.pkt 2 ust. 4-7. Statutu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, Uczelnia ma w szczególności prawo do: prowadzenia kursów doszkalających i szkoleń • potwierdzania efektów uczenia się na zasad określonych w Ustawie • wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych, szkoleń i kursów
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Program obejmuje kluczowe zagadnienia zarządzania projektami, przygotowany w oparciu o wytyczne IPMA zawarte w National Competence Baseline. Obejmuje trzy obszary kompetencji: technicznych, kontekstowych i behawioralnych.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Na zakończenie szkolenia odbywa się egzamin próbny analogiczny do egzaminu certyfikującego IPMA. Po omówieniu wyników egzaminu próbnego, chętni uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu IPMA lev. D. Koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę szkolenia.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Osoba do kontaktu Anna Kłodzińska-Oleksy Telefon +48 12 6832468
E-mail aoleksy@wse.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uzyskaniu wysokiej jakości kompetencji menedżera projektów w krótkim czasie. Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi identyfikować interesariuszy projektów, definiować cele projektowe. Wie jak budować i zarządzać harmonogramem rzeczowo-finansowy projektu oraz jak zarządzać płynnością finansową projektu. Uczestnik szkolenia ma niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, potrafi zidentyfikować i zaklasyfikować czynniki ryzyka projektu oraz przygotować plan zarządzania ryzykiem projektu. Po szkoleniu kierownik projektu wie jak budować zespoły projektowe, jak zarządzać cyklem życia zespołu i komunikacją w projekcie, wie jak motywować członków zespołu projektowego. Bardzo dobre przygotowanie do egzaminów IPMA - w ciągu dwunastu lat średnia zdawalność egzaminów IPMA wśród absolwentów WSE wynosi ponad 90%.
Drukuj do PDF