Kategorie usług
 
Menu

Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. II S


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/10626/302633
Cena netto 850,00 zł Cena brutto 850,00 zł
Cena netto za godzinę 20,24 zł Cena brutto za godzinę 20,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 42
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-08 Termin zakończenia usługi 2019-05-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-08
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje otrzymaniem Zaświadczenia Kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Osoba do kontaktu Anna Nowak Telefon +48 41 260 46 16
E-mail a_nowak@kswp.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po ukończeniu kursu uczestnik nabędzie następującą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne: *Wiedza: - Zna wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transpartu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu - Zna rodzaje urządzeń transportu bliskiego, - zna budowę i działanie suwnic, - Zna przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na zajmowanym stanowisku. *Umiejętności: - Organizuje własne stanowisko pracy, dba o porządek w miejscu pracy, - Dobiera i stosuje odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej - Umie sterować mechanizmami suwnic, - Potrafi sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających - Stosuje zasady, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na swoim stanowisku pracy, - Przewiduje skutki podejmowanych działań na podstawie poznanych zasad bezpiecznej obsługi wózka jezdniowego i jego osprzętu. *Kompetencje: - Komunikuje się z przełożonymi i współpracownikami, - Przestrzega zasad współżycia społecznego, zasad kultury i etyki zawodowej, - Dokonuje samooceny pracy własnej, - Potrafi radzić sobie ze stresem, - Ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania.
Drukuj do PDF