Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Doradca podatkowy"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/24/14073/281083
Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł
Cena netto za godzinę 21,88 zł Cena brutto za godzinę 21,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 192
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-10 Termin zakończenia usługi 2020-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-08
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Prowadzenie studiów podyplomowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych z opisem osiągniętych efektów uczenia się oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Każdy przedmiot realizowany w ramach studiów podyplomowych kończy się uzyskaniem zaliczenia lub zdaniem egzaminu, co potwierdza nabycie określonych efektów uczenia się. Absolwent uzyskuje kwalifikacje podyplomowe.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
Osoba do kontaktu Bartłomiej Cieszyński Telefon +48 17 866 15 18
E-mail bcieszynski@wsiz.rzeszow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji prawnych i ekonomicznych oraz ich elementach, relacji między strukturami i instytucjami ekonomicznymi i prawnymi oraz ich skutkami podatkowymi, o systemach norm prawnych związanych z funkcjonowaniem podatków. Słuchacz studiów nabędzie umiejętności prawidłowej interpretacji i potrafi wyjaśniać przepisy prawa mające znaczenie dla opodatkowania oraz wzajemne relacje między nimi, wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z opodatkowaniem oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analizy.Posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach systemami normatywnymi oraz normami i regułami (prawnymi, etycznymi), które mogą znaleźć zastosowanie w pracy doradcy podatkowego. Słuchacz studiów zostanie przygotowany do współdziałania i współpracy w grupie, przyjmowania różnych ról, określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z rozwiązaniem problemu podatkowego.


Drukuj do PDF