Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Zarządzanie w ochronie zdrowia"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/24/14073/281069
Cena netto 3 400,00 zł Cena brutto 3 400,00 zł
Cena netto za godzinę 18,89 zł Cena brutto za godzinę 18,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-30 Termin zakończenia usługi 2020-06-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-28
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Prowadzenie studiów podyplomowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Walidacja została przeprowadzona zgodnie z uczelnianym systemem zapewnienia jakości. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wskazuje liczbę punktów ECTS przypisanych do poszczególnych przedmiotów.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
Osoba do kontaktu Marta Cisek-Babiarz Telefon +48178661517
E-mail mcisek@wsiz.rzeszow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania podmiotem leczniczym. Po ukończeniu studiów absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zasad i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) w zakresie organizacji i funkcjonowania placówek służby ochrony zdrowia i rządzących nimi prawidłowościach w Polsce, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, wiedzę o procesach zachodzących w placówkach ochrony zdrowia z uwagi na ich organizację i zarządzanie, ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji działających w ramach ochrony zdrowia oraz pogłębioną w odniesieniu do placówek ochrony zdrowia, zna i rozumie w sposób pogłębiony społeczne i ekonomiczno-gospodarcze uwarunkowania funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce i UE, zna zasady praktyki opartej na procedurach i dokumentacji medycznej, zna wybrane metody i narzędzia opisu działalności jednostek ochrony zdrowia z uwzględnieniem procedur medycznych, w tym techniki pozyskiwania danych oraz identyfikowania zachodzących w tej działalności prawidłowości.


Drukuj do PDF