Kategorie usług
 
Menu

Rachunkowość finansowa - kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/10/12433/258191
Cena netto 3 950,00 zł Cena brutto 3 950,00 zł
Cena netto za godzinę 29,92 zł Cena brutto za godzinę 29,92
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 132
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-10 Termin zakończenia usługi 2019-09-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-07
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Rachunkowość finansowa ". Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zagadnień i posługiwania się obowiązującymi przepisami prawa. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: • obowiązkowy udział uczestników w wykładach , • aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. • własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury • własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych. Celem kursu jest: • przyrost wiedzy i praktycznych umiejętności • możliwość wykorzysta zdobytej wiedzy w obecnie wykonywanej pracy zawodowej • umożliwienie awansu społecznego poprzez zdobycie nowych kompetencji. W zakresie wiedzy – znajomość następujących zagadnień: 1. Rachunkowość finansowa jednostek, w tym spółek publicznych – według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR2 (z wyłączeniem jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o instytucjach płatniczych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o finansach publicznych). 2. Zmiana podstawy prawnej sporządzania sprawozdań finansowych. 3. Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o instytucjach płatniczych – według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR. 4. Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – według ustawy o rachunkowości i MSR. 5. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. 6. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach - według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR. W zakresie umiejętności: na podstawie hipotetycznych sytuacji, dysponując przykładowymi danymi liczbowymi umieć zastosować przepisy właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów prawnych i rozporządzeń, uwzględniających również dyrektywy Rady Unii Europejskiej w zakresie: 1. rachunkowości finansowej jednostek, w tym spółek publicznych – według Ustawy o Rachunkowości i MSR 2. rachunkowości finansowej jednostek prowadzących działalność na podstawie: a) prawa bankowego b) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi c) przepisów o funduszach inwestycyjnych d) ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych e) ustawy o instytucjach płatniczych 3. rachunkowości finansowej jednostek prowadzących działalność na podstawie: a) ustawy o działalności ubezpieczeniowej b) ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 4. rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych 5. rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach. W zakresie kompetencji społecznych: 1. zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania zadań 2. gotowość uczenia się przez całe życie.
Drukuj do PDF