Kategorie usług
 
Menu

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne część II


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/30/12736/240973
Cena netto 980,00 zł Cena brutto 980,00 zł
Cena netto za godzinę 49,00 zł Cena brutto za godzinę 49,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-09 Termin zakończenia usługi 2019-03-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs dla fizjoterapeutów pracujących z dorosłymi: Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu FALMED Rehabilitacja Ruchowa Stanisław Faliszewski
Osoba do kontaktu Łukasz Faliszewski Telefon +48 531 147 393
E-mail osrodek@falmed.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zapoznanie fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii deficytów neurologicznych u dzieci. Przekażemy uczestnikom informacje w zakresie wykorzystania współczesnych metod neurofizjologicznych w terapii dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi, a także przedstawimy nasze własne, 26-letnie doświadczenia kliniczne w tym zakresie. Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi planować proces terapii dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia, u których zdiagnozowano zespół mózgowego porażenia dziecięcego, zespół Downa, uraz mózgowo-czaszkowy, rozszczep kręgosłupa, dystrofię mięśniową i inne deficyty neurologiczne. Potrafi dokonać badania, oceny i diagnozy pacjenta spastycznego z uwzględnieniem tetraplegii, hemiplegii i diplegii oraz zaplanować proces terapii dla pacjentów z problemem spastyczności. Zna techniki terapii dzieci wiotkich i dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym. Posiada podstawową wiedzę na temat doboru odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego dla pacjentów, których terapia wymaga tego rodzaju wsparcia. Rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz jego najbliższym otoczeniem. Potrafi przeprowadzić instruktaż w zakresie czynności pielęgnacyjnych dla rodziców i członków rodziny pacjenta. Posiada zdolność do samokształcenia się i samodzielnego rozwiązywania dylematów w zakresie terapii dziecka z deficytem neurologicznym.
Drukuj do PDF