Kategorie usług
 
Menu

Kurs kompetencji ogólnych przygotowujący do egzaminu maturalnego z geografii, języka polskiego poz. podstawowy i wiedzy o społeczeństwie


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/12/12862/233223
Cena netto 7 200,00 zł Cena brutto 7 200,00 zł
Cena netto za godzinę 32,00 zł Cena brutto za godzinę 32,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 225
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-05 Termin zakończenia usługi 2019-05-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-31
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos" Centrum Edukacyjne
Osoba do kontaktu Renata Chilińska Telefon 517171162
E-mail biuro@kwalifikacjedlaciebie.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
GEOGRAFIA Przygotowanie uczestników kursu kompetencji ogólnych do egzaminu maturalnego z geografii. Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi: - Sprawnie posługiwać się terminologią geograficzną; - Ma pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę geograficzną w zakresie treści nauczania umożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z geografii i podjęcie studiów wyższych; - Aktywnie korzysta z różnorodnych źródeł informacji geograficznej: map, planów, roczników statystycznych, zdjęć, profili, przekrojów, rysunków, czasopism, przewodników, literatury popularnonaukowej, internetu i innych; - Selekcjonuje, porządkuje, analizuje oraz interpretuje informacje o stanie i zmianach środowiska geograficznego oraz sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej; - Umiejętnie wykorzystuje wiedzę geograficzną do dostrzegania, identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów dotyczących związków między zjawiskami (przyrodniczymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi) w skali globalnej, regionalnej i lokalnej; - Prognozuje (na zasadzie ekstrapolacji istniejących trendów) zmian stanu środowiska poszczególnych obszarów (z uwzględnieniem interakcji Ziemia – człowiek); - Umiejętne wykorzystuje wiedzę do własnego rozwoju i osiągania zaplanowanych celów; - Posiada umiejętność pracy w grupie i uczenia się od siebie nawzajem, oraz umiejętność tworzenia pozytywnych relacji i komunikacji. JĘZYK POLSKI POZ. PODSTAWOWY Cel edukacyjny: Przygotowanie uczestników kursu kompetencji ogólnych do egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy. Po ukończeniu kursu: -Uczeń posiada wiedzę z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze (ze szczególnym uwzględnieniem tekstów oznaczonych gwiazdką w podstawie programowej). -Posiada umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach. -Posiada umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej w związku z tekstem literackim (rozprawki oraz interpretacji tekstu poetyckiego) -Posiada umiejętności: odczytywania sensu całego tekstu, rozpoznawania specyfiki tekstów publicystycznych, politycznych i popularnonaukowych, rozpoznawania typu nadawcy i adresata tekstu, wskazywania charakterystycznych cech stylu danego tekstu, rozpoznawania zastosowanych w nim środków językowych i ich funkcji w tekście, wyróżniania argumentów, kluczowych pojęć i twierdzenia w tekście argumentacyjnym, dokonywania logicznego streszczenia tekstu, rozpoznawania w wypowiedzi ironii, objaśniania jej mechanizmu i funkcji, rozpoznawania manipulacji językowej w tekstach reklamowych, w języku polityków i dziennikarzy. -Posiada umiejętności analizowania i definiowania znaczenia słów. -Posiada umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury: określania problematyki utworu, rozpoznawania konwencji literackiej, wskazywania zastosowanych w utworze środków wyrazu artystycznego i ich funkcji, dostrzegania w czytanych utworach cech charakterystycznych określonej epoki, dostrzegania różnic językowych (fonetyczne, leksykalne) wynikających ze zmian historycznych, porównywania utworów literackie lub ich fragmentów, wykorzystywania w interpretacji elementy znaczących dla odczytania sensu utworu, kontekstów. -Posiada umiejętności tworzenia samodzielnej wypowiedzi argumentacyjnej według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawianie tezy lub hipotezy, dobieranie argumentów, dobieranie przykładów ilustrujących wywód myślowy, przeprowadzanie wnioskowania). -Uczestnik rozwinie umiejętności pracy w grupie i uczenia się od siebie nawzajem, oraz umiejętność tworzenia pozytywnych relacji i komunikacji. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Cel edukacyjny: Przygotowanie uczestników kursu kompetencji ogólnych do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Po ukończeniu kursu: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. - Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie obywateli; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach na różnych forach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy; gromadzi i wykorzystuje informacje potrzebne do zaplanowania dalszej nauki i kariery zawodowej. II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. - Uczeń rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązania. III. Współdziałanie w sprawach publicznych. - Uczeń współpracuje z innymi –planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy. IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. - Uczeń wyjaśnia znaczenie prawa dla funkcjonowania demokratycznego państwa i rozpoznaje przypadki jego łamania. V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. - Uczeń opisuje sposób i zakres działania organów władzy sądowniczej oraz organów ścigania w Rzeczypospolitej Polskiej. VI. Znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony. - Uczeń wyjaśnia podstawowe prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i wie, jak można je chronić. - Uczeń rozwinie umiejętności pracy w grupie i uczenia się od siebie nawzajem, oraz umiejętność tworzenia pozytywnych relacji i komunikacji.
Drukuj do PDF