Kategorie usług
 
Menu

LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/05/9817/229830
Cena netto 4 400,00 zł Cena brutto 4 400,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 176
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-17 Termin zakończenia usługi 2019-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-06 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-16
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Śląski w Katowicach
Osoba do kontaktu Magdalena Kosa Telefon +48 32 359 1109
E-mail magdalena.kosa@us.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Sprawni i dobrzy liderzy są poszukiwani przez organizacje i instytucje. Ukończenie studiów LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego pozwoli na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawi funkcjonowanie nie tylko kadry zarządzającej ale także zespołów.
Cel edukacyjny
Wiedza: - Słuchacz zna modele przywództwa oraz sposoby zarządzania zespołem i budowania autorytetu, zna sposoby motywacji pracowników i automotywacji. - Słuchacz zna mechanizmy perswazji, wywierania wpływu, asertywności i manipulacji, zna sposoby zarządzania emocjami i stresem. - Słuchacz ma wiedzę na temat autoprezentacji i autopromocji, kreowania wizerunku, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zna elementy protokołu dyplomatycznego i etykiety. - Słuchacz ma wiedzę na temat interaktywnego procesu rozwoju, poprzez metody związane z psychologią i realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb. - Słuchacz ma wiedzę z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych w programach: MS Power Point, Prezi; ma wiedzę w zakresie prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych. Umiejętności: - Słuchacz potrafi opanować stres i emocje, ma umiejętność autoprezentacji i autopromocji, umie właściwie zastosować poznane techniki zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania, potrafi zachowywać się zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego i etykiety, potrafi umiejętnie wykorzystać techniki wymowy i emisji głosu, potrafi skutecznie podejmować decyzję w celu zaspokajania potrzeb. - Słuchacz potrafi zarządzać zespołem i budować swój autorytet, potrafi zarządzać czasem, potrafi skutecznie podejmować decyzję w celu zaspokajania potrzeb. - Słuchacz potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. - Słuchacz posiada umiejętność profesjonalnych wystąpień publicznych i biznesowych, potrafi kreować swój wizerunek w rzeczywistości społecznej oraz w mediach społecznościowych. - Słuchacz potrafi kreować wizję firmy, potrafi przekonać zespół do swojej wizji i mobilizować zespół do efektywnej pracy. - Słuchacz ma umiejętność wyznaczania sobie celów zawodowych i podejmowania działań w kierunku ich realizacji. Kompetencje społeczne: - Słuchacz studiów podyplomowych posiada kompetencje odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad. - Słuchacz t studiów podyplomowych posiada kompetencje myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy - Uczestnik studiów podyplomowych rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - Słuchacz studiów podyplomowych ma kompetencje służące budowaniu przywództwa, zarządzania zespołem i zarządzaniu czasem. Jest zdolny do zorganizowanej pracy w zespole i do przyjmowania w niej różnych ról. Jest zdolny do określenia priorytetów oraz do samodzielnego planowania i organizowania swoich działań oraz działań zespołu. Doskonali swoje umiejętności interpersonalne.


Drukuj do PDF