Kategorie usług
 
Menu

Kurs instruktora sportu o specjalności narciarstwo zjazdowe


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/20/10114/222635
Cena netto 2 230,00 zł Cena brutto 2 230,00 zł
Cena netto za godzinę 22,30 zł Cena brutto za godzinę 22,30
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-18 Termin zakończenia usługi 2019-01-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-15
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Po ukończeniu kursu narciarstwa zjazdowego i zdaniu egzaminu uczestnik uzyskuje: Legitymacje instruktorską, Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz Certyfikat będący załącznikiem do Zaświadczenia z numerem akredytacji, wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Osoba do kontaktu Teresa Przybylska Telefon 601 230 460
E-mail szkola@szkolagorska.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: • Rozumie rozwiązania pozwalające na samodzielną realizację procesu treningowego w narciarstwie zjazdowym z osobami o specyficznych potrzebach (np. zdrowotnych, ukierunkowanych na osiągnięcia sportowe). • Zna i rozumie różnorodne zasady doboru metod, form i środków wykorzystywanych w narciarstwie zjazdowym, również w kontekście specyficznych potrzeb uczestników sportu. • W zależności od ukierunkowania działań zawodowych na zdrowie lub poziom sportowy, zna różnorodne rozwiązania technologiczne i osiągnięcia naukowe w zakresie specyficznych potrzeb uczestników zajęć w narciarstwie zjazdowym. • Zna podstawowe pojęcia i zjawiska z innych, wspierających obszarów działalności zawodowej. Umiejętności: • Potrafi realizować proces treningowy w narciarstwie zjazdowym w kontekście specyficznych potrzeb jego uczestników (np. zdrowotnych, ukierunkowanych na konkretne osiągnięcia sportowe). • Potrafi rozpoznawać i rozwiązywać problemy pojawiające się w realizacji procesu treningowego, wynikające ze specyficznych potrzeb uczestników zajęć w narciarstwie zjazdowym. • Potrafi analizować i oceniać zasadność metod, form i środków stosowanych w narciarstwie zjazdowym. • Potrafi objaśniać i nauczać złożonych zadań ruchowych w narciarstwie zjazdowym (np. ćwiczeń uwzględniających ograniczenia zdrowotne, ćwiczeń o wysokim stopniu trudności technicznej). • Potrafi wykorzystywać różnorodne narzędzia komunikacji i motywacji w kontekście specyficznych potrzeb i uwarunkowań uczestnictwa w narciarstwie zjazdowym (np. zdrowotnych, sytuacji stresogennych wynikających z rywalizacji sportowej).W realizacji zadań potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki. Kompetencje społeczne: • Jest gotów do efektywnej współpracy i komunikacji ze specjalistami z innych, wspierających obszarów zawodowych (np. z lekarzem, fizjoterapeutą). • Jest gotów do przekazywania swojej wiedzy i umiejętności w środowisku sportowym, w szczególności poprzez szkolenie osób o niższych kwalifikacjach. • Jest gotów do promowania zasad etyki zawodowej specyficznej dla realizacji treningu sportowego w narciarstwie zjazdowym. • Jest gotów do oceniania poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dostrzegania własnych ograniczeń i planowania rozwoju zawodowego.
Drukuj do PDF