Kategorie usług
 
Menu

Kurs dla kandydatów na księgowego - Kurs Umiejętności Zawodowych


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/29/13013/210558
Cena netto 2 550,00 zł Cena brutto 2 550,00 zł
Cena netto za godzinę 13,86 zł Cena brutto za godzinę 13,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 184
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-23 Termin zakończenia usługi 2019-07-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-29 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-08
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.36. - Prowadzenie rachunkowości
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach
Osoba do kontaktu Małgorzata Wołyniec Telefon +48 87 566 24 71
E-mail szkolenia@suwalki.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia na kursie dla kandydatów na księgowego jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego. Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności zawodowych w obrębie kwalifikacji A36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI - umiejętność prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji - zawodu technik rachunkowości - kod zawodu 431103 - zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz przygotowanie kandydatów do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w podstawie programowej a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”. Po ukończeniu kursu uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych przepisów prawa bilansowego, podatkowego i ustawy o rachunkowości odnośnie ewidencjonowania zasobów majątkowych i ich rozliczania. Umie samodzielnie sporządzić i ocenić poprawność dowodów księgowych dotyczących zasobów majątkowych, potrafi zadekretować typowe operacje gospodarcze i je zaksięgować w księgach rachunkowych. Umie przeprowadzić inwentaryzacje zasobów majątkowych, przygotować rozliczenie inwentaryzacji i ująć w księgach rachunkowych. Po zakończeniu kursu uczestnik ma umiejętności samokształcenia się, rozumie konieczność aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności. Rozumie społeczną odpowiedzialność za rzetelne i etyczne wykonywanie pracy w księgowości, potrafi zidentyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu księgowego
Drukuj do PDF